HippoWaterschappen site - Vergunningen en Regels

Vergunning aanvragen of melding doen

Doe de vergunningcheck als u iets gaat doen in of bij het water of een waterkering (zoals een dijk).

Watervergunning ontvangen?

Geef door wanneer u start en eindigt met uw werkzaamheden.

Legger

De legger geeft een overzicht van de waterlopen, dijken gemalen, stuwen en bruggen. Ook staat in de legger wie verantwoordelijk is voor het waterbeheer en waarop de keur van toepassing is.

Grondwateronttrekking & beregening

Waar u rekening mee moet houden bij grondwateronttrekking en beregening.

Keur

De Keur is de regionale regelgeving van het waterschap. Hierin staat wat u wel en niet mag doen volgens onze beleidsregels.

Watertoets

De watertoets is verplicht bij ruimtelijke plannen waarin waterbelangen spelen. Het waterschap geeft u hier een advies over.

Regelgeving

De regelgeving voor Aa en Maas is vastgelegd in verordeningen. Hierin zijn de procedures geregeld waaraan u en het waterschap zich moeten houden. U vindt ze op de website wetten/overheid.nl.

Grondbewerkingen

Grondbewerkingen te dicht bij het talud zorgen voor onveilige situaties. Lees hier meer over de regels.

Jaarverslag en uitvoeringsprogramma

Hier vindt u het Jaarverslag Vergunningverlening, Preventie, Toezicht en Handhaving 2018, het Uitvoeringsprogramma Preventie, Toezicht en Handhaving 2019 en het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening (samengevoegd in één document).