We werken samen op verschillende niveaus. Lees meer.

13 juni 2018 Waterschap Aa en Maas werkt samen met partners op verschillende schaalniveaus. Lokaal, met inwoners, boeren en bedrijven. Regionaal met gemeenten, provincie, natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties en andere maatschappelijke partners. En landelijk met onderzoeksinstituten, het Rijk en andere waterschappen. Naast samenwerken op verschillende niveaus besteden we ook aandacht aan het delen van kennis, aan het vergroten van bewustzijn en aan het agenderen van thema’s op de juiste plekken.

Lokaal niveau

Onweerstaanbaar Someren
Om inwoners en bedrijven te bereiken hebben de gemeente Someren, Aa en Maas en De Dommel weerdialogen georganiseerd. De drie overheden werken samen met inwoners en bedrijven om Someren klimaatbestendiger te maken. Lees meer 

Waardevol water in Den Bosch
De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt bewonersinitiatieven en organiseerde in september 2017 de Bossche Waterweek, om bewustzijn te creëren bij burgers. Ook vergroening van bedrijventerreinen en een aanpak voor groene daken staan op de agenda. Lees meer

Klimaatbestendig Oss 
In Oss werken de gemeente, het waterschap, ZLTO, IVN en woningcorporaties samen aan diverse projecten. Voorbeelden hiervan zijn: pilot bijenlandschap, de aanleg van een tiny forest, tuinvergroening en vergroening nieuwbouwschool Herpen.

Operatie steenbreek As 50+
Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief. Het doel: burgers, bedrijven en scholen stimuleren en faciliteren om hun tuin en omgeving te vergroenen. Watersamenwerking As50+, bestaande uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, Uden en waterschap Aa en Maas, sluit hierbij aan. Lees meer

Klimaatbestendig Land van Cuijk
In het Land van Cuijk zijn er acties op bestuurlijk niveau, evenals concrete, wijk- en gebiedsgerichte activiteiten zoals (gevel)tuinacties. Lees meer

Regionaal niveau

Samenwerking regio Noord-Oost Brabant 
Binnen de regio Noord-Oost Brabant zijn drie projecten benoemd: 

  • Gebiedsdekkend vervolg klimaatstresstest: ruimtelijke impact en handelings- perspectief regio
  • Opstellen visie Robuuste Beekdalen Noordoost Brabant
  • Vergroten sponswerking van zowel de bebouwde omgeving als de stad-randzone en het landelijke gebied 

Via het mobiliseren van denkkracht, efficiënte inzet van mensen en middelen en het bieden van inspiratie en versnelling worden allerlei activiteiten in gang gezet.

Provincie Noord-Brabant
Met een platform wil de provincie Noord-Brabant iedereen toegang geven tot relevante informatie, variërend van een kaart met inspirerende voorbeelden tot actuele kennis over de verschillende maatschappelijke sectoren. Lees meer  

Samenwerking MRE regio
Op initiatief van Waterschap Aa en Maas heeft Metropool Regio Eindhoven (MRE) met de verschillende overheidspartners begin 2017 de stresstest Zuidoost Brabant uitgevoerd. Hiermee staat klimaatadaptatie op de agenda van de regio. Lees meer

Landelijk niveau

Deltaplan en klimaatstresstesten 
Met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet Nederland zo goed mogelijk worden voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel daarvan zijn onder andere de klimaatstresstesten die elke gemeente voor 2019 moet uitvoeren.  

Samenwerking met het Rijk
Als gemeenten en waterschappen voldoen aan de normen en hun verantwoordelijkheid nemen, en er toch wateroverlast is, hoe ga je dan om met de gevolgen? Aa en Maas werkt samen met de ZLTO om normen te bespreken en landelijke wetgeving te kunnen beïnvloeden. 

Klimaatverbond Nederland
Het Klimaatverbond is een vereniging van gemeenten, provincies en waterschappen die lokaal klimaatbeleid verankert, uitvoert en zichtbaar maakt. Lees meer