Vragen en antwoorden

13 februari 2019 Wilt u meer weten over wat waterschap Aa en Maas doet, hoe het bestuur werkt en waarom er verkiezingen zijn? Bekijk dan de vragen en antwoorden op deze pagina.

Wat doet waterschap Aa en Maas?
Waterschap Aa en Maas is de waterbeheerder in Oost-Brabant. We werken 24 uur per dag met oppervlaktewater! Zo zorgen we voor uw veiligheid en voor voldoende en schoon water. Dit doen we voor nu én later. Dit doen wij voor onze inwoners:

  • Wij bieden veiligheid tegen overstromingen en voorkomen wateroverlast door dijken, sloten en beken goed te onderhouden.
  • Voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven maken wij het water schoon dat u het wegspoelt. Dit schone water gaat terug naar onze sloten en beken.
  • Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én en in natuurgebieden.
  • Wij werken aan mooie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van mensen, planten en dieren.

Hoe werkt het waterschapsbestuur? 
Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad. De bestuursleden bepalen samen het beleid op hoofdlijnen en controleren of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Ons algemeen bestuur vergadert zo’n acht keer per jaar. De dijkgraaf leidt de vergaderingen als voorzitter van het algemeen bestuur. 

Uit het algemeen bestuur worden vier leden gekozen, die samen met de dijkgraaf het dagelijks bestuur vormen. Dit is vergelijkbaar met het college van burgemeesters en wethouders. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluiten van het algemeen bestuur voor.

Waarom zijn er verkiezingen voor het waterschap?
Waterschappen zijn overheidsorganisaties, net als gemeenten en provincies. Waterschappen innen belastinggeld bij iedereen die belang heeft bij het waterbeheer. En wie betaalt, heeft ook zeggenschap! Sinds 1995 mag u als belastingbetaler daarom meebeslissen over wie er een zetel krijgt in het algemeen bestuur van het waterschap. Daarvoor kunt u uw stem uitbrengen tijdens de waterschapsverkiezingen.

Waar kan ik informatie vinden over de verkiezing en benoeming van de leden van het algemeen bestuur?
De regels rond de verkiezing en benoeming van de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen zijn vastgesteld in de Kieswet en de Waterschapswet. Voor meer informatie: Gerard Broers, gbroers@aaenmaas.nl  T (073) 615 6631