Meedoen aan de verkiezingen

1 oktober 2018 Als een partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moet deze zich registreren bij waterschap Aa en Maas. De aanduiding wordt geregistreerd in een door het centraal stembureau bijgehouden register. De aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet te staan. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau van het waterschap laten registreren. Een partij hoeft zich niet voor iedere verkiezing opnieuw te laten registreren. De registratie blijft gehandhaafd indien men bij een nieuwe verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Men hoeft dus geen zetel te halen.

Kandidaatstelling 

1.    Op maandag 4 februari 2019 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas plaatshebben. 

2.    Op die dag kunnen bij waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70 te ‘s-Hertogenbosch, bij het daar gevestigde Centraal Stembureau van 09.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.  

3.    De benodigde formulieren voor:

de lijsten van kandidaten (model H 1);

  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9); 
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1); 
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2); 
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4);  
  • de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstcombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling te verkrijgbaar bij elke gemeente. De verklaring, bedoeld in artikel H 9, vierde lid, van de Kieswet (model H 9 zie hieronder) is tevens gedurende drie weken vóór en op de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar bij het Centraal Stembureau van het waterschap. De formulieren zijn tevens te downloaden via https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/kandidaatstelling/stukken-kandidaatstelling

Er bestaat de mogelijkheid om de formulieren vooraf op correctheid te laten controleren door het Centraal Stembureau van het waterschap. In dat geval dienen de formulieren uiterlijk 21 januari 2019 te worden afgegeven of toegezonden aan de contactpersoon hieronder. Eventuele omissies worden zo spoedig mogelijk doorgegeven zodat deze tijdig kunnen worden hersteld voor de definitieve inlevering op 4 februari. Als een politieke groepering gebruik maakt van de OSV (zie hierna), dan ontvangt het Centraal Stembureau op 4 februari graag een usb-stick met de OSV-bestanden, inclusief een uitdraai van deze bestanden.

4.    Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225,--) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL70NWAB0636755258 ten name van waterschap Aa en Maas (vóór 21 januari) onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling’, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.  

5.    Voor het tellen van de stemmen en het uitrekenen van de definitieve uitslag gebruikt het Centraal Stembureau van waterschap Aa en Maas het programma OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen). Dit programma wordt beschikbaar gesteld door de Kiesraad. De onderliggende documenten (specificatie, broncode en toetsingsrapporten) kunnen worden geraadpleegd op de site van de Kiesraad: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-politieke-partijen. Politieke groeperingen kunnen dit programma gebruiken voor het aanmaken van alle vereiste documenten voor de kandidaatstelling, zoals de kandidatenlijst, ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen. 

Hier lees je meer over de registratieprocedure.  


Waterschapsverkiezingen 2019/Onderzoek kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas maakt het volgende bekend:

Op 5 februari 2019 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Aa en Maas in een besloten zitting de op 4 februari ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. Het proces-verbaal van deze zitting vindt u hier.

Vanaf 6 februari tot en met 8 februari 15.00 uur liggen de ingeleverde kandidatenlijsten en, indien van toepassing, de ingeleverde ondersteuningsverklaringen, gedurende openingstijden, ter inzage op het kantoor van het waterschap, adres Pettelaarpark 70 te ‘s-Hertogenbosch.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer G. Broers (073-6156631) of  de heer J. Kremers (073-6156614).


Waterschapsverkiezingen 2019/ Kandidaatstelling afgerond 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas maakt het volgende bekend:

Op 8 februari 2019 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Aa en Maas in een openbare zitting beslist over  
- De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; 
- Het handhaven van daarop voorkomende kandidaten; 
- Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering; 
- De nummering van de geldig verklaarde lijsten. 

Het proces-verbaal van deze zitting vind u hier 

Tegen de besluiten over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten kan een belanghebbende en iedere kiezer tot en met 12 februari 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE  's-Gravenhage. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer G. Broers (073-6156631) of de heer J. Kremers (073-6156614) 
's-Hertogenbosch, 8 februari 2019 
L.H.J. Verheijen, voorzitter 

Vragen over de waterschapsverkiezingen? 

Neem dan contact op met Gerard Broers 073 615 6631 of stuur uw vraag per e-mail naar gbroers@aaenmaas.nl 

 

Lees meer over

Verkiezingen