Korte partij informatie

13 februari 2019 Verder kennismaken met de politieke partijen? Iedere partij geeft antwoord op deze drie vragen: Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar? Wat onderscheid je van andere partijen? Waaraan moet meer belastinggeld worden uitgegeven, of waaraan minder?

AWP niet politiek wel deskundig
Lijsttrekker: Anita Slaats-Damen, 58 jaar, woonplaats Lieshout (gemeente Laarbeek)

Doelen komende vier jaar

 • Goed waterbeheer zonder compromissen, voor iedereen
 • Beleid gericht op lange termijn
 • Verdeling van de kosten volgens het principe “de vervuiler betaalt”, waardoor de kosten minder op de inwoners worden afgewenteld.
 • Kosten beheersen
 • Geen vergunning meer voor vervuilende lozingen in het water die het bereiken van een goede waterkwaliteit verhinderen.
 • Betere handhaving
 • Betere samenwerking met partners in de waterketen. 

Onderscheid met andere partijen
Onafhankelijk en daardoor geen politieke belangenverstrengeling. 

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden?

 • De AWP legt de prioriteit bij Waterveiligheid en Waterkwaliteit. Wij willen daarbij uitgaven zo laag mogelijk houden door slimme oplossingen en combineren van maatregelen.
 • Meer geld besteden aan kennisvergroting van eigen personeel, in plaats van inhuur specialisten. Dat is ook nog goedkoper.
 • Minder uitgeven aan oneigenlijke taken zoals compensatie bedrijven in de vorm van anti-afhaak subsidie.
 • Reisjes naar het buitenland onder mom van ontwikkelingshulp kritisch beschouwen.
 • Oud voor nieuw.” Vaker bij keus voor nieuwe plannen, andere werkzaamheden afronden.

CDA
Lijsttrekker: Peter Ketelaars, 65 jaar, woonplaats Boekel  

Doelen komende vier jaar
Klimaatverandering is onomkeerbaar. Het CDA wil de rekening niet doorschuiven naar de toekomstige generaties maar nu al in samenwerking met bedrijven, boeren burgers en buitenlui de stappen zetten om te komen tot een toekomstbestendig watersysteem. We kunnen het niet alleen.

Onderscheid met andere partijen
Door in samenspraak met gemeenten, bedrijven en burgers voor waterveiligheid en waterkwaliteit realistische doelen te formuleren. Die doelen worden in samenwerking en zonder stijging van de lastendruk gerealiseerd. Voor het CDA is de circulaire economie de route naar de toekomst.

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden?
Investeringen in waterveiligheid dwingen tot meer investeringen. Door innovaties de ruimte te geven en de bureaucratie in toom te houden kunnen de kosten worden verlaagd. 

Ouderen Appèl – Hart voor Water
Lijsttrekker: Frans Biemans, 63 jaar, woonplaats Mariahout (gemeente Laarbeek) 

Doelen komende vier jaar
Het Ouderen Appèl – Hart voor Water wil de komende jaren geen verhogingen van de Waterschapsbelastingen. De lastendruk voor de burger stijgt, zorgkosten omhoog, energiekosten omhoog, kosten dagelijkse boodschappen omhoog! Pensioenen niet geïndexeerd! Koopkracht van de burgers daalt, armoede neemt toe. Kwijtschelding voor de arme huishoudens blijft belangrijk. 

Onderscheid met andere partijen
Het Ouderen Appèl – Hart voor Water onderscheidt zich van andere partijen door de nadruk te leggen op sociale rechtvaardigheid, respect voor ouderen en solidariteit tussen de generaties. Teamwork en passie zijn sleutelwoorden sinds 1993. 

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden?
Meer: Slimmer beheren van watersystemen om extreme situaties zoals droogte en wateroverschot op te kunnen vangen. Innovatie op het gebied van dijkversterking. Minder: Toeters en bellen en uiterlijk vertoon van het Bestuur van het Waterschap. 

PvdA 
Lijsttrekker: Rob Bots, 64 jaar, woonplaats ‘s-Hertogenbosch

Doelen komende vier jaar
PvdA wil dat al onze burgers zeker zijn van gezond en veilig water. Ook bij hoosbuien en droogteperioden. En dat op een duurzame manier. Gezond en aantrekkelijk water draagt bij aan de kwaliteit van leven, werken en wonen in Brabant. Dat is de basis waar we het allemaal voor doen. 

Onderscheid met andere partijen
PvdA zorgt dat iedereen, los van inkomen of sociale omstandigheden, prettig en gezond kan wonen. Vooral burgers in steden en sociale huurwoningen. Wij zorgen voor een eerlijke lastenverdeling, waarbij vooral vervuilende bedrijven betalen en niet mensen met kleine beurs. PvdA is voor kwijtschelding van lasten voor mensen met minimum inkomen. 

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden?
Zeker zijn van veilig en schoon water is ons uitgangspunt. Daar geven we geld aan uit op een verantwoorde manier. Belastinggeld mag van PvdA niet gebruikt worden als subsidie voor vervuilende bedrijfstakken zoals de agrarische sector. We geven ons geld liever uit aan het bevorderen van duurzaamheid en recreatieve projecten. 

VVD 
Lijsttrekker: William de Kleijn, leeftijd, woonplaats 

Doelen komende vier jaar
We willen, zonder de belastingen te verhogen, ons inzetten voor veilige dijken, een goed waterpeil voor mens, plant en dier en schoon water. We willen een degelijk en toekomstbestendig waterschap worden door scherpe keuzes te maken. We werken samen met alle bewoners in ons mooie Brabantse land aan een functioneel watersysteem. Een mooi voorbeeld van onze aanpak is Meanderende Maas. 

Onderscheid met andere partijen
De VVD staat voor aanpakken, is reëel en kostenbewust. We staan voor samenwerking en waterbeheer zonder fratsen. Afgelopen 4 jaar hebben we bewezen dat we woord houden en ons waterbeheer (zonder door andere partijen gevraagde belastingverhoging) uitstekend werkt. We hebben zelfs extra initiatieven genomen (bij de wateroverlast in 2016 en de droogte afgelopen zomer) om het waterbeheer te verbeteren.

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden?
De VVD geeft prioriteit aan stevige dijken en droge voeten. We willen dat onze watergangen robuust zijn en moderne stuwen hebben. We willen dat er minder schade ontstaat bij u in de wijk als er buien vallen zoals in 2016 in Boxmeer, Someren en Asten. We willen geen geld uitgeven aan fratsen zoals ontwikkelingssamenwerking. 

50PLUS 
Lijsttrekker: Adriana Hernández, 49 jaar, woonplaats ‘s-Hertogenbosch 

Doelen komende vier jaar
Een rechtvaardig belastingstelsel waar iedereen gelijk behandeld wordt en met minder lasten voor de inwoners. Verhoging van de efficiency en kwaliteit bij de uitvoering van de taken van het Waterschap. Verzakkende dijken, overstromingen, vervuild water, verdroging en watertekort behoren te worden uitgebannen. Een streng waterschap dat met de allerhoogste kwaliteitsnormen werkt is wat 50PLUS betreft een “must”. 

Onderscheid met andere partijen
Veiligheid is het allerbelangrijkste. Droge voeten, dus. Maar regeren is vooruit zien! Goede begrotingen maken die achteraf niet overschreden worden. Een beleid van innovatie en meer productie van herbruikbare grondstoffen uit slib. Personeelsbeleid is voor 50PLUS zeer belangrijk. We streven naar een flexibele en goed gestructureerde organisatie die qua leeftijd een afspiegeling is van de maatschappij. Waar ouderen met hun kennis, kunde en ervaring een plek in de organisatie kunnen krijgen en behouden.  

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden?
Meer investeren in de kerntaken: zorgen voor de juiste aanvoer en afvoer van water om het grondwaterpeil constant te behouden, het zuiveren van rioolwater en onderhoud van waterkeringen als dijken en duinen.  Minder geld naar projecten die niet tot de kerntaken behoren. 

Water Natuurlijk 
Lijsttrekker: ir. E.H.J.M. Ernest de Groot, 55 jaar, woonplaats Uden 

Doelen komende vier jaar

 • Gezamenlijk aan de slag met Gezond water (verbetering waterkwaliteit).
 • Groen (natuurlijk) water (herstel sponswerking landschap en herstel beken met ecologische verbindingszones).
 • Genieten van (recreatief) water (beleefbaar maken water landschap en erfgoed, bevordering recreatief medegebruik en bevordering watereducatie).
 • Goed klimaatbestendig water (meer ruimte voor water, extra vergroening en bodemverbetering).  

Onderscheid met andere partijen
Water Natuurlijk wordt gesteund door organisaties op gebied van natuur, landschap, erfgoed, recreatie en sportvisserij en streven naar: vasthouden van gebiedseigen water, het herstellen van natte natuur, het beter zuiveren van afvalwater door extra zuiveringstrappen, ruimte voor water in beek- en rivierdalen en landgebruik beter afstemmen op het natuurlijk waterpeil.  

Waar meer of minder belastinggeld aan besteden?
De burger betaalt nu vaak mee voor de agrariër en de ondernemer. Water Natuurlijk wil het principe van de gebruiker/vervuiler/kostenveroorzaker betaalt strikter toe gaan passen. Hierdoor komt er binnen de begroting geld vrij voor bovenvermelde doelen.