Ik ben eigenaar van een woning of bedrijf

Bent u eigenaar van een woning (of een ander gebouw) dan betaalt u drie soorten waterschapsbelasting: zuiveringsheffing, watersysteemheffing gebouwd en watersysteemheffing ingezetenen.

Zuiveringsheffing 

We spoelen elke dag duizenden liters water door het riool. Water afkomstig uit het toilet, de wasmachine en de douche. Dit vuile water mag niet zomaar in de natuur terecht komen. Het gaat daarom via het riool naar één van onze zeven rioolwaterzuiveringen. Daar verwijderen we het grove vuil, het zand en andere (schadelijke) stoffen. Het schoongemaakte water gaat daarna weer terug in de natuur (sloot of beek).  

Iedereen die water loost op het riool betalen hiervoor zuiveringsheffing. Daarmee kunnen wij de kosten voor het transporteren en schoonmaken van dit rioolwater betalen. Ook bekostigen we hiermee projecten om energie en grondstoffen zoals papiervezels terug te winnen uit rioolwater. 

Verontreinigingsheffing  

Huishoudens en bedrijven die rechtstreeks hun afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen geen zuiveringsheffing maar verontreinigingsheffing. Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing.

Berekening
De hoogte van de zuiveringsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat bijvoorbeeld door af te wassen, de was te doen en het toilet door te spoelen. De zuiveringsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling per jaar. Dat noemen we een vervuilingseenheid. Woont u alleen dan betaalt u voor één vervuilingseenheid. Een meerpersoonshuishouden ontvangt standaard – ongeacht het aantal bewoners - een aanslag van drie vervuilingseenheden. Voor bedrijven geldt een andere berekening.

Informatie over (de hoogte van) de belastingtarieven vindt u hier

Watersysteemheffing gebouwd en ingezetenen 

Een inwoner van ons gebied noemen we in een ‘ingezetene’. Als ‘ingezetene’ van ons gebied heeft u belang bij een goede aan- en afvoer van water in beken en sloten en voldoende water voor landbouw en natuur. Hetzelfde geldt voor stevige dijken die u beschermen tegen overstromingen. Zo kunt u veilig wonen, werken en recreëren. Dit onderdeel van ons werk noemen we het watersysteembeheer. Om dit te kunnen bekostigen, betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen. 

Als eigenaar/bewoner van een huis (of een ander gebouw) betaalt u twee soorten watersysteemheffing:

  • Watersysteemheffing gebouwd: als eigenaar van het pand
  • Watersysteemheffing ingezetenen: als bewoner van het pand 

Berekening 

  • De watersysteemheffing gebouwd hangt af van de waarde van uw woning of bedrijfspand. Uw gemeente stelt deze WOZ-waarde vast.
  • De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte, ongeacht het aantal personen. 

Informatie over (de hoogte van) de belastingtarieven vindt u hier.

   

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag? Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Heeft u een vraag over de besteding van uw belastinggeld of het waterschapswerk? Neem dan contact met ons op via 088 - 17 88 000 of vul het algemeen contactformulier in.