Hoe worden de belastingtarieven bepaald?

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige. Ieder najaar stelt het waterschap de begroting voor het volgende jaar op. Hierin staat wat waterschap Aa en Maas gaat doen, welke kosten dat met zich meebrengt en wat dat betekent voor de belastingtarieven.

De jaarlijkse financiële cyclus 

Elk jaar bespreekt het Algemeen Bestuur een voorjaarsnota. Dit gebeurt meestal in juni. De voorjaarsnota bevat richtlijnen en uitgangspunten voor de begroting voor het volgend kalenderjaar.  

De begroting wordt opgesteld in de zomer. Daarna stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast in de vergadering van november. Deze begroting is de basis voor de belastingtarieven van het nieuwe jaar. Met het vaststellen van de belastingverordeningen (in december) door het Algemeen Bestuur worden de belastingtarieven rechtsgeldig.

In maart van het volgend kalenderjaar kijkt het Algemeen Bestuur terug op het voorafgaande jaar met behulp van een jaarverslag, een jaarrekening en een sociaal jaarverslag. Deze stukken geven inzicht in wat er het afgelopen jaar bereikt is, hoe het met de financiën is gegaan en hoe het met de organisatie staat. Deze documenten worden door het Algemeen Bestuur officieel vastgesteld en geven weer input voor de voorjaarsnota. Daarmee herhaalt de cyclus zich.

De hoogte van de belastingtarieven

Om het waterschapswerk te bekostigen, betaalt u zuiveringsheffing en watersysteemheffing. Voor 2017 zijn de tarieven hiervoor als volgt vastgesteld:

Zuiverings- en watersysteemheffing heft het waterschap per woning:
Zuiveringsheffing 1 bewoner (1 VE) €47,64 
Zuiveringsheffing 2 of meer personen (3 VE)  €142,92 
Watersysteemheffing (ingezetenen)  €59,06

Wie onroerend goed bezit betaalt ook watersysteemheffing voor:
Gebouwd: % van de WOZ-waarde* 0,03838%
Ongebouwd: per hectare €72,95
Natuurterreinen: per hectare €2,54 
*Inclusief meegetaxeerde grond