Beekherstel / EVZ Tovensche Beek

Binnen het samenwerkingsverband ‘Gebiedsontwikkeling Tovensche Beek’ is gewerkt aan een verbeterde inrichting van onder andere de Tovensche Beek. Doel van de samenwerking was om diverse landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarden rondom het Sint Anthonisbos te verbeteren. Hiermee is een bijdrage geleverd aan een nog aantrekkelijker recreatief buitengebied. In 2016 is het project afgerond.

In het gebiedsproces zijn het waterschap, de gemeente Sint Anthonis, Provincie, ZLTO, Agrarische Natuur Vereniging (ANV), IVN en de heemkundekring vertegenwoordigd. Een van de te behalen doelen hierbij was de realisatie van een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Tovensche Beek. Ook is de beek hersteld in haar natuurlijke staat. Hierdoor moet uiterlijk in 2027 worden voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De EVZ verbindt het Sint Anthonisbos met de Lage Raam.

EVZ en beekherstel Tovensche Beek - Tovensche Beek

Locatie

De Tovensche Beek ligt ten noordwesten van Ledeacker, in de gemeente Sint Anthonis en de gemeente Boxmeer. De beek ontspringt in het St. Anthonisbos en mondt uit in de Lage Raam nabij Rijkevoort. Het hoogteverschil over dit traject beslaat 10 meter waarbij het verval in het Sint Anthonisbos het grootst is. Het plangebied bestaat uit alle gronden die invloed ondervinden van de genomen maatregelen in en langs de Tovensche Beek. Grofweg beslaat dit een zone van 25 meter aan weerszijden van de rood gearceerde beek in onderstaande figuur.

EVZ en beekherstel Tovensche Beek - kaart met Tovensche Beek

Maatregelen: dit is er gebeurd

Een deel van de Tovensche Beek (4,7 km) is door de provincie Noord-Brabant en het waterschap aangewezen als beekhersteltraject. Dit is waar mogelijk ingepast in de omgeving. Het waterschap was verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opgave. Voor het herstellen van de beek was het ook wenselijk om  het water bovenstrooms in het St. Anthonisbos zo lang mogelijk vast te houden.

Maatregelen die zijn getroffen zijn het plaatselijk versmallen van de beek en het aanbrengen van enkele houtobstakels in de beek. Een paar jaar na oplevering, nadat de beek goed is ingeregeld, is het de bedoeling dat de stuwen nog worden verwijderd middels een nieuw bestuurlijk besluit.

Verder is 4,1 km van de beek ingericht als ecologische verbindingszone. Hier ware de gemeente Sint Anthonis en het waterschap gezamenlijk verantwoordelijk voor. Hiertoe is een zone van gemiddeld 25m breed langs de beek natuurlijk ingericht met onder andere 4 amfibieënpoelen, bloemrijk grasland en struweel.

Contact

Projectleider: Sjors Hoek, T. (088) 17 88 000, E. shoek@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Subsidieverleners

Logo Provincie Noord-Brabant