Natte Natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven

In de Moerputten en het Vlijmens Ven zijn maatregelen genomen zodat zeldzaam geworden natuur zich heeft kunnen herstellen. Zo is op verschillende plekken de voedselrijke bovenlaag (voormalige landbouwgrond) afgegraven en zijn hydrologische maatregelen genomen zoals het afdammen en dempen van sloten en het plaatsen van stuwen.

Het project is gerealiseerd dankzij een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie.

HoWaBo - pimpernelblauwtje

Blues in the Marshes: blauwgrasland en het pimpernelblauwtje

De Moerputten en het Vlijmens Ven maken deel uit van het LIFE+-project ‘Blues in the Marshes'. Met ‘Blues' wordt gedoeld op onder meer het pimpernelblauwtje. Deze beschermde vlindersoort komt in Nederland alleen nog voor in het natuurgebied de Moerputten. ‘Marshes' staat voor de zogenaamde blauwgraslanden, natte graslanden met zeldzame plantensoorten die het veld een blauwe gloed geven. In heel Nederland komt nog slechts maximaal 100 hectare blauwgrasland voor. Het doel van het project ‘Blues in the Marshes' was om 170 hectare voormalige landbouwgrond af te graven en te ontwikkelen in de regio 's-Hertogenbosch. Daarnaast zijn een aantal hydrologische maatregelen genomen. Uiteindelijk heeft dit effect op een gebied van ruim 700 hectare natuur doordat de aan de voorwaarden voor ontwikkeling van zeldzame natuur wordt voldaan.

Moerputten Vlijmens Ven - streefbeeld

Locatie

Het gebied Moerputten en Vlijmens Ven ligt ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch en is circa 700 hectare groot. Het natuurgebied valt voor een groot deel samen met het te realiseren waterbergingsgebied HoWaBo.

Moerputten Vlijmens Ven - kaart

Maatregelen: wat is er gebeurd?

Om de nieuwe natuur in het Vlijmens en de omgeving van de Moerputten te creëren moest een aantal maatregelen worden genomen. Zo is op verschillende plekken in het Vlijmens Ven gemiddeld 40 centimeter van de voedselrijke bovengrond (voormalige landbouwgrond) afgegraven. De afgegraven grond is deels gebruikt voor de aanleg van kades in het HoWaBo-gebied. Daarnaast zijn enkele hydrologische maatregelen genomen zoals het graven van nieuwe, of het verplaatsen of dempen van bestaande sloten. Ook zijn enkele stuwen, windmolens en een gemaal aangelegd. Doel van deze maatregelen was het verbeteren van de waterhuishouding van het bestaande en toekomstige natuurgebied en de instandhouding van de waterhuishouding in het achterliggende agrarische gebied.

Status en planning

Het afgraven van de bovenste grondlaag van gemiddeld 40cm is in augustus 2016 afgerond. Daarmee is een eind gekomen aan het grondtransport in het projectgebied. Daarnaast zijn ook alle waterhuishoudkundige maatregelen opgeleverd en is het waterhuishoudkundige systeem voor de landbouw gescheiden van het watersysteem voor de natuur.

Op de afgegraven percelen is inmiddels maaisel van de blauwgraslanden aangebracht. De natuur kan hier nu haar gang gaan en planten en dieren kunnen zich ongestoord ontwikkelen.

Internationaal Congres Blues in the Marshes

Waterschap Aa & Maas heeft op donderdag 6 en vrijdag 7 juli 2018 een Internationaal Water Congres georganiseerd in het kader van het project Blues in the Marshes. Het centrale thema van het congres was Hydrologie en Waterbeheer in relatie tot natuurontwikkeling. Het congres had een gevarieerd programma met interessante lezingen, discussies, workshops en een excursie. Sprekers uit o.a. Engeland en Polen hebbn hun inzichten gedeeld. 

Contact

Projectleider: Albert Vrielink, T. 073 615 8230 en E. avrielink@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

EU logoLogo Natura 2000

 

De Moerputten en het Vlijmens Ven zijn aangewezen als Natura-2000 gebieden. Het project wordt gesubsidieerd vanuit het LIFE-programma.