Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo)

Het gebied ten westen van ’s-Hertogenbosch aan de rand van Vlijmen – Het Vughts Gement en de omgeving van het Engelermeer - is ingericht als waterbergingsgebied. Ook heeft de natuur een impuls zodat (zeldzame) planten en dieren zich goed kunnen ontwikkelen. Dit project heeft de naam HoWaBo, wat staat voor Hoog Wateraanpak ’s-Hertogenbosch.

HoWaBo - logoWaterberging

De kans op overstromingen in Nederland neemt toe. In 1995 stonden delen van de A2 rond ’s-Hertogenbosch en het Bossche Broek onder water. Dit kan opnieuw gebeuren. Om in de toekomst wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we een gebied van 750 hectare ingericht als waterbergingsgebied.

Visualisatie kade 

Aandacht voor de natuur

Een deel van het HoWaBo-gebied is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur. De Moerputten en het Vlijmens Ven met hun bijzondere natuurwaarden zijn daarnaast Natura 2000-gebied. Tegelijk met de uitvoering van HoWaBo zijn hier maatregelen genomen zodat zeldzaam geworden natuur zich kan herstellen. Dit is gebeurd onder de vlag van de Europese LIFE+ subsidie ‘Blues in the Marshes’. Van voormalige landbouwpercelen in het gebied is de voedselrijke toplaag afgegraven, waardoor een schrale grond is ontstaan. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Planten zoals het zeldzame blauwgrasland en dieren zoals het pimpernelblauwtje vinden hier nu hun leefgebied. Bijzonder aan de uitvoering van Blues in the Marshes en HoWaBo is dat deze zijn gecombineerd. Zo zijn de kades van de waterberging deels aangelegd met de vrijgekomen grond uit het natuurgebied. Dit bespaart kosten en overlast voor de omgeving.

HoWaBo - pimpernelblauwtje

Locatie

Het waterbergingsgebied omvat delen van de Vughtse Gement en valt grotendeels samen met de natte natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven. Daarnaast maakt ook de omgeving van het Engelermeer, aan de noordzijde van de A59, onderdeel uit van de waterberging.

HoWaBo - kaart

Maatregelen: wat is er gebeurd?

Waterberging

Om het waterbergingsgebied zijn kades aangelegd. Bestaande bebouwing is daarbij gespaard. Bij het Drongelens Kanaal is in 2012 al een inlaatwerk aangelegd dat bij hoogwater het waterbergingsgebied gecontroleerd vol laat lopen. Inmiddels zijn ook de werkzaamheden in het zuidelijke deel van de waterberging (rond de Moerputten en het Vlijmens Ven) afgerond. Voor de inzet van het noordelijke deel (rond het Engelermeer) moet nog een ecotunnel worden aangelegd.

HoWaBo - inlaatwerk

Natuurontwikkeling

De natuur krijgt nu de kans zich te ontwikkelen door percelen die zijn afgegraven, zoals bijvoorbeeld in Honderd Morgen is gebeurd. De voedselrijke bovenlaag is verwijderd en tegelijk komt het grondwater weer dichter aan het maaiveld te staan. Zo zijn de juiste omgevingscondities geschapen voor het herstellen van de bijzondere flora en fauna in het gebied. Op de projectenwebsite van Moerputten Vlijmens Ven vindt u meer informatie over het afgraven.

Contact

Projectleider: Albert Vrielink, T. (073) 615 8230, E. avrielink@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Moerputten/ Vlijmens Ven en LIFE+

Voor het deel Moerputten/ Vlijmens Ven ontvangt waterschap Aa en Maas samen met haar partners een Europese LIFE+ subsidie. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de webpagina over de Moerputten en het Vlijmens Ven.