Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo)

Het gebied ten westen van ’s-Hertogenbosch aan de rand van Vlijmen – Het Vughts Gement en de omgeving van het Engelermeer - wordt ingericht als waterbergingsgebied. Ook krijgt de natuur een impuls zodat (zeldzame) planten en dieren zich goed kunnen ontwikkelen. Dit project heeft de naam HoWaBo, wat staat voor Hoog Wateraanpak ’s-Hertogenbosch.

HoWaBo - logoWaterberging

De kans op overstromingen in Nederland neemt toe. In 1995 stonden delen van de A2 rond ’s-Hertogenbosch en het Bossche Broek onder water. Dit kan opnieuw gebeuren. Om in de toekomst wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, maken we een gebied van 750 hectare geschikt als waterbergingsgebied.

Visualisatie kade 

Aandacht voor de natuur

Een deel van het HoWaBo-gebied is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur. De Moerputten en het Vlijmens Ven met hun bijzondere natuurwaarden zijn daarnaast Natura 2000-gebied. Tegelijk met de uitvoering van HoWaBo worden hier maatregelen genomen zodat zeldzaam geworden natuur zich kan herstellen. Dit gebeurt onder de vlag van de Europese LIFE+ subsidie ‘Blues in the Marshes’. Van voormalige landbouwpercelen in het gebied wordt de voedselrijke toplaag afgegraven, waardoor een schrale grond ontstaat. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Planten zoals het zeldzame blauwgrasland en dieren zoals het pimpernelblauwtje vinden hier hun leefgebied. Bijzonder aan de uitvoering van Blues in the Marshes en HoWaBo is dat deze worden gecombineerd. Zo worden de kades van de waterberging deels aangelegd met de vrijgekomen grond uit het natuurgebied. Dit bespaart kosten en overlast voor de omgeving.

HoWaBo - pimpernelblauwtje

Locatie

Het waterbergingsgebied omvat delen van de Vughtse Gement en valt grotendeels samen met de natte natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven. Daarnaast maakt ook de omgeving van het Engelermeer, aan de noordzijde van de A59, onderdeel uit van de waterberging.

HoWaBo - kaart

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

Waterberging

Om het waterbergingsgebied leggen we kades aan. Bestaande bebouwing wordt daarbij gespaard. Bij het Drongelens Kanaal is in 2012 al een inlaatwerk aangelegd dat bij hoogwater het waterbergingsgebied gecontroleerd vol laat lopen. Inmiddels zijn ook de werkzaamheden in het zuidelijke deel van de waterberging (rond de Moerputten en het Vlijmens Ven) afgerond. Voor de inzet van het noordelijke deel (rond het Engelermeer) moet nog een ecotunnel worden aangelegd.

HoWaBo - inlaatwerk

Natuurontwikkeling

De natuur krijgt de kans zich te ontwikkelen door percelen af te graven, zoals bijvoorbeeld al in Honderd Morgen is gebeurd. De voedselrijke bovenlaag wordt verwijderd en tegelijk komt het grondwater weer dichter aan het maaiveld te staan. Zo worden de juiste omgevingscondities geschapen voor het herstellen van de bijzondere flora en fauna in het gebied. Op de projectenwebsite van Moerputten Vlijmens Ven vindt u meer informatie over het afgraven. Tot en met eind 2017 wordt in het gebied gewerkt.

Contact

Projectleider: Albert Vrielink, T. (073) 615 8230, E. avrielink@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Moerputten/ Vlijmens Ven en LIFE+

Voor het deel Moerputten/ Vlijmens Ven ontvangt waterschap Aa en Maas samen met haar partners een Europese LIFE+ subsidie. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de webpagina over de Moerputten en het Vlijmens Ven.