Diezemonding

In 's-Hertogenbosch komen de beken de Dommel en de Aa en de Zuid-Willemsvaart samen. Ze stromen verder als de Dieze. Via spuisluis Crèvecoeur mondt de Dieze ten noorden van 's-Hertogenbosch uit in de Maas. De omgeving van de Dieze biedt kansen voor grootschalige natuurontwikkeling. Daarnaast ligt er voor de Dieze een opgave voor beekherstel en het aanleggen van een ecologische verbindingszone (EVZ). Dit is een natuurstrook dat andere, al bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt. Hierdoor kunnen flora en fauna zich beter verplaatsen en ontwikkelen. Waterschap Aa en Maas en de Gemeente 's-Hertogenbosch hebben in 2004 gezamenlijk een visie voor het gebied opgesteld: de Waterpoort. In deze visie staan de ambities op het gebied van water, natuur en recreatie.

Locatie

De Diezemonding is gelegen in het noorden van ’s-Hertogenbosch en ligt ingeklemd in stedelijk gebied, tussen de Maaspoort en Engelen. Het gebied omvat van zuid naar noord de Ertveldpolder, de Dieskant en zuivering ’s-Hertogenbosch en de Henriëttewaard.

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

Het project Diezemonding is een paraplu waaronder veel deelprojecten vallen:

  • Het waterschap is verantwoordelijk voor het herinrichten van de beek de Dieze naar een meer natuurlijke situatie (beekherstel).
  • De Gemeente 's-Hertogenbosch en het waterschap gaan gezamenlijk een ecologische verbindingszone aanleggen die aansluit op de evz Stadsdommel. Zo ontstaat een verbinding tussen de Maasuiterwaarden en de natuurgebieden ten zuiden van de stad.
  • Samen met Rijkswaterstaat kijkt het waterschap hoe de beekmonding zo kan worden ingericht dat een fraaie aansluiting met de Maas ontstaat en de natuur mooier wordt.
  • In de Henriëttewaard zijn langs de dijk van het Henriëttekanaal poelen aangelegd.
  • In de noordoosthoek van de Henriëttewaard is bij spuisluis Crèvecoeur een vispassage aangelegd.
  • Het waterschap vernieuwt de rioolwaterzuiveringsinstallatie in ‘s-Hertogenbosch. Deze zal meer in het landschap gaan passen.
  • De Ertveldpolder is aan de westzijde weer tot overstromingsgebied van de Dieze omgevormd. Hiervoor is een nevengeul aangelegd waar de teruggebrachte waterdynamiek zorgt voor ecologische ontwikkeling.

Status en planning

De vispassage bij spuisluis Crèvecoeur is in 2012 opgeleverd. Ook de Ertveldpolder is inmiddels opnieuw ingericht. Het herinrichten van de overige deelgebieden wordt daarna, afhankelijk van financiering, gefaseerd uitgevoerd. De renovatie van de zuivering van ’s-Hertogenbosch is nog volop gaande.

Contactpersoon

Projectleider: Patrick Oomens, T. (073) 615 6825, E: poomens@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners