Koploper Ravenstein-Lith

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 oktober ingestemd met het voorstel van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas om de Maasregio beter te beschermen tegen hoogwater. Het gaat om 8 projecten. Eén daarvan is de koploper Ravenstein en Lith.

In het project Ravenstein-Lith hebben waterschap Aa en Maas, de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant samen de mogelijkheden onderzocht om de waterveiligheid te verbeteren tussen Ravenstein en Lith. Dat is nodig om alle inwoners en bedrijven van Oss en ’s-Hertogenbosch en omgeving te beschermen tegen overstroming vanuit de Maas.

Daarbij hebben we gekeken hoe we dijkversterking slim kunnen combineren met maatregelen die de rivier meer ruimte geven en tegelijk kansen biedt voor regionale ontwikkeling van economie, toerisme en natuur. De uitkomsten van het onderzoek staan onder aan deze pagina weergegeven. Zie ook het persbericht over het besluit van de Minister

Nederland waterland: actie nodig voor waterveiligheid

Om in Nederland inwoners, bedrijven en infrastructuur te beschermen tegen overstroming door rivieren, zijn forse ingrepen nodig. Dat komt onder andere door groei van bevolking en economie (er zijn meer mensenlevens en waarden om te beschermen), nieuwe technische inzichten en hogere waterstanden door klimaatverandering.

Het Rijk bepaalt de normen waar dijken en dijktrajecten aan moeten voldoen. In 2017 stelt het Rijk de nieuwe normen wettelijk vast. De nieuwe normen bieden een basisveiligheid aan iedereen achter de dijken. Als de te verwachten schade bij een overstroming erg groot is, wordt de veiligheidsnorm verhoogd.

Sommige dijktrajecten krijgen prioriteit en moeten voor 2030 aan de normen voldoen, andere voor 2050. Bij een dringend te verbeteren dijktraject wordt ook rivierverruiming met voorrang opgepakt. Dat is efficiënt en meer ruimte voor de rivier betekent ook dat er iets minder dijkverhoging nodig is. Waar mogelijk proberen we die maatregelen te combineren met andere maatregelen in het gebied.

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek komt naar voren dat een combinatie van maatregelen direct langs de rivier (zomerbedverbreding), de uiterwaarden en aan de dijk de meeste kans van slagen heeft. Concreet worden de volgende maatregelen voorgesteld:

  • Dijkversterking op het traject Ravenstein-Lith
  • Meer ruimte in het zomer- en winterbed van de Maas (weerdverlaging en zomerbedverbreding) in combinatie met de ontwikkeling van natuur en recreatie
  • Het natuurlijker inrichten van de oude meanders in de uiterwaarden bij Dieden en Macharen
  • Het verbeteren van de toegang van het burgemeester Delenkanaal voor de haven in Oss
  • Het ontwikkelen van een strategie voor behoud van de bakenbomen
  • Het aanleggen van een geul bij kasteel Oijen
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Maas, de uiterwaarden en de dijk voor recreatie, inclusief verbindingen tussen dorpen aan beide zijden van de Maas
  • Het ondersteunen van initiatieven voor promotie van het gebied

Globale planning

Tot minimaal 2020 gaan we in overleg met belanghebbenden, bedrijven, grondeigenaren, inwoners en partijen aan de Brabantse zijde van de Maas. Afhankelijk van het type maatregelen doen we dat samen met partijen aan de Gelderse kant van de Maas. Ook is nog veel technisch onderzoek nodig en moet de financiering worden georganiseerd. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt en aan belanghebbenden voorgelegd. Op z’n vroegst gaat de schop in 2023 in de grond. De maatregelen moeten in 2025 zijn afgerond.

Meer informatie?

Hieronder staan veelgestelde vragen over waterveiligheid en het project Ravenstein-Lith. Heeft u specifieke vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij Tim Smit of Paul Dano via het algemene telefoonnummer 088 - 17 88 000. 

Deltaprogramma Maas

De plannen voor Ravenstein-Lith maken deel uit van een samenspel van maatregelen om dijken te versterken en de rivier te verruimen langs de Maas in Brabant, Gelderland en Limburg. Dit gaat vele miljarden euro’s kosten. Alle plannen moeten in samenhang worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat in 2050 de waterveiligheid langs de hele rivier op orde is.Meer informatie vindt u op http://www.deltacommissaris.nl/Maas