Optimalisatie Hertogswetering en Roode Wetering

Sinds 2016 zet het waterschap, in samenwerking met de gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant, energie op de herinrichting van de Hertogswetering in combinatie met het ontwikkelen van een ecologische verbindingszone langs de Roode Wetering. We willen samen een veilige, ecologische en goed onderhoudbare situatie creëren waarin we rekening houden met de wensen van de omgeving.

Locatie

De Hertogswetering en de Roode Wetering liggen in de gemeente Oss. Het plangebied van het project is langs de Hertogswetering vanaf de stuw ‘Oijense Hut’ tot aan gemaal Gewande en het gebied tussen de Hertogswetering en de Roode Wetering. De werkzaamheden aan de Hertogswetering en Roode Wetering zijn verdeeld in zones, zie onderstaande afbeelding, deze zijn als volgt:

  • Rode zone: aanleg van een 8 kilometer lange ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Roode Wetering tussen gemaal Gewande en de Gewandeweg.
  • Oranje zone: herstellen van de kades langs de Hertogswetering over een afstand van 11 kilometer aan weerszijde tussen gemaal Gewande en de Oijense Hut.
  • Gestippelde zone: verbeteren van het maaibeheer van de Hertogswetering en Roode Wetering over een afstand van 11 kilometer tussen gemaal Gewande en Oijense Hut.

Bekijk via deze link een 3D weergave van de huidige situatie langs de Hertogswetering en Roode Wetering tussen gemaal Gewande en de Oijense Hut. Tip: bekijk hem via Google Chrome.

Maatregelen

Er worden meerdere maatregelen uitgevoerd op het gebied van waterkwaliteit, flora en fauna en herstel van de kades.

Maatregelen waterkwaliteit

Een onderdeel van het project is het verbeteren van de waterkwaliteit van de Hertogswetering. Vanwege de afvoer van het water van de rioolwaterzuivering Oijen zullen de hoeveelheden fosfaat en stikstof in het oppervlaktewater van de Hertogswetering niet aangepakt kunnen worden. Echter, door de stroming in de Hertogswetering te vergroten (door het verlagen van het waterpeil) wordt de hoeveelheid sterrekroos en algen verminderd in de zomerperiode. Ook de waterflora zal vervolgens toenemen, waardoor waterdieren en verschillende vissoorten goed in de Hertogswetering kunnen leven.

Maatregelen aan de kades

Dat kades in goede staat zijn is van groot belang. Zeker nu het klimaat verandert en we daardoor steeds vaker te maken krijgen met extreem natte en extreem droge situaties. Snelle veranderingen van het waterpeil zorgen voor afkalving van de kades, waardoor steile kades ontstaan en kades kunnen wegzakken. Tijdens de optimalisatie van de Hertogswetering worden de steile kades die aan beide kanten van de waterloop liggen verflauwd. De taluds hebben dan minder last van erosie en de stabiliteit van de kades wordt vergroot. Hierdoor kan het watersysteem heftige regenbuien, droogte, hoge en lage waterpeilen beter opvangen.

Maatregelen voor flora en fauna

De Hertogswetering is over een afstand van 18,4 kilometer van Grave tot aan de Gewandeweg al ingericht als ecologische verbindingszone (EVZ). Een EVZ is een natuurlijke groene zone langs een waterloop die ervoor zorgt dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden. Natuurgebieden liggen vaak verspreid en worden door allerlei barrières (zoals wegen) doorsneden. Een EVZ zorgt ervoor dat planten en dieren zich veilig kunnen verplaatsen en ze krijgen meer leefruimte. Ook de Roode Wetering van de Gewandeweg tot aan gemaal Gewande zal ingericht worden als EVZ, zodat de variëteit aan planten- en diersoorten in het gebied toeneemt.

Status en planning

In 2017 zijn kansen en optimalisatiepunten integraal bekeken. In oktober 2017 zijn deze ook met de streek gedeeld en hebben zij de mogelijkheid gekregen om ontbrekende punten aan te geven. Vervolgens is er een projectplan opgesteld. Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 28 mei 2018 het ontwerp-projectplan Integrale aanpak Hertogswetering / Roode Wetering vastgesteld. Naar verwachting zal het project eind 2018 of begin 2019 in uitvoering gaan.

Ontdek de Hertogswetering via Virtual Reality!

Waan je een vogel, vlieg mee en ontdek de Hertogswetering tussen de Oijense Hut en Gemaal Gewande van een hele andere kant! Ontdek welke vissen er leven in de beek, waarom dit gebied belangrijk is voor weide- en watervogels, wat een ecologische verbindingszone is, waarom de Hertogswetering kades heeft en nog veel meer! Tijdens deze dronevlucht stop je op vier verschillende punten langs de Hertogswetering. Op deze locaties ontdek je meer door te focussen op de informatiepunten. Bekijk hem hier!

Contact

Projectleider: Ernst-Jan Melisie, via E. emelisie@aaenmaas.nl of T. 06 – 22055923.

Samenwerkingspartners