Optimalisatie Peilbeheer Biezenloop

Waterschap Aa en Maas wil de watervoorziening in het stroomgebied van de Biezenloop verbeteren. Dat gebeurt in samenspraak met betrokkenen, zodat een betere balans ontstaat tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte, er minder sprake is van wateroverlast en de waterkwaliteitsdoelstellingen (ook ecologische) kunnen worden gehaald.

Locatie

Het projectgebied is circa 17.000 hectare groot en omvat het stroomgebied van de Biezenloop en een gedeelte van de Aa. De begrenzing van het projectgebied bevindt zich tussen de Leijgraaf aan de noordoostzijde, het stroomgebied van de Goorloop in het zuiden en het beheergebied van waterschap de Dommel in het westen.

 

Status en planning

Alle optimalisatiepunten die we tijdens de informatieavonden hebben opgehaald hebben we geanalyseerd om keuzes te maken. Zo is gekeken naar technische haalbaarheid, kosten, hydrologische nut en noodzaak en een afweging van belangen in het totale plaatje van het volledige watersysteem. Op onderstaande kaart (klik op de kaart voor een uitvergroting) staan de maatregelen die we reeds hebben uitgevoerd en die nog op de planning staan. Grofweg zijn alle werkzaamheden ten noorden van de A50 reeds uitgevoerd. Denk hierbij aan het plaatsen van nieuwe of grotere stuwen of het automatiseren van stuwen. Zo kan het water beter vastgehouden worden in tijden van droogte en afgevoerd worden in tijden van wateroverlast.

Voor de optimalisatiepunten die nog uitgevoerd moeten worden ten zuiden van de A50 wordt dit jaar een Projectplan Waterwet geschreven en deze zal begin 2019 aangeboden worden aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas. Dit projectplan zal een openbaren inspraakprocedure doorlopen waarvan u te zijner tijd op de hoogte zult worden gesteld. Na vaststelling van het plan zal de uitvoering medio 2019 starten. 

Contact

Projectleider: Albert Vrielink, T: 073 615 8230, E. avrielink@aaenmaas.nl
Waterbeheerder: Tonny Steenbakkers, T: 04132 225059, E. tsteenbakkers@aaenmaas.nl