Natte natuurparel Wijboschbroek

Het Wijboschbroek maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook is het Wijboschbroek een zogenoemde natte natuurparel. Hier is een waterrijk en harmonieus leefgebied gemaakt voor flora, fauna en de mens.

Het gebied is bijzonder door de aanwezigheid van:

  • Natte broekbossen
  • Zeldzame voorjaarsvegetaties
  • Coulisselandschap
  • Populierenbossen
  • Verschillende waterlopen

Natte Natuurparel Wijboschbroek - moeras

Het Wijboschbroek ligt tussen Schijndel en Heeswijk. Het gebied is circa 10 vierkante kilometer groot. Het gebied is opgedeeld in deelgebieden. Daar waar eigendom van de Ecologische Hoofdstructuur ( EHS) beschikbaar was is fase 1 gerealiseerd. In dit gebied zijn de werkzaamheden in 2013 afgerond. Voor de overige deelgebieden de eigendomspositie nog ontoereikend om over te gaan tot structurele vernatting van het gebied.

Natte Natuurparel Wijboschbroek - kaart

Maatregelen: dit is er gebeurd

Het waterschap heeft maatregelen genomen die nodig waren om de (grond)watergebonden natuur in Wijboschbroek te herstellen, zoals het verhogen van de oppervlaktewaterstand. Dat is gebeurd door het plaatsen van een nieuwe stuw en het verhogen van stuwstanden in de Biezenloop. Deze stuwen zijn voorzien van vispassages. Ook zijn lokaal watergangen verbeterd om de gevolgen van de peilverhoging buiten de EHS te beperken. De werkzaamheden in fase I zijn in april 2013 afgerond.

Natte Natuurparel Wijboschbroek - Biezenloop

Mogelijk vervolg

Het waterschap zal samen met de provincie Noord-Brabant, de Gemeente Schijndel, Staatsbosbeheer en mogelijk particulieren proberen de natuurontwikkeling te blijven stimuleren. Als op die manier  een eigendomsplan gerealiseerd kan worden, kan het waterschap in een volgende fase ook maatregelen voorbereiden in de Ecologische Hoofdstructuur.

Contact

Projectleider: Patrick Oomens, T. (073) 6156825, E. poomens@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Subsidieverleners

EU logoLogo Provincie Noord-Brabant

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland."

Lees meer over

Droogte Natuur en recreatie