Masterplan Aa Veghel

De Gemeente Veghel en waterschap Aa en Maas hebben gezamenlijk het Masterplan Aa Veghel opgesteld. Dit plan geeft de ruimtelijke toekomstvisie voor het Aa dal weer en beschrijft concrete herinrichtingsmaatregelen.

Masterplan Aa Veghel - luchtfoto

Locatie

Het Masterplan Aa Veghel betreft de beek de Aa op het grondgebied van de gemeente Veghel.

Maatregelen: wat is er gebeurd?

Waterberging

Om de kern van Veghel te beschermen tegen hoog water heeft het waterschap in 2011 circa 62 hectare ingericht als waterbergingsgebied langs de Aa. Dit natuurlijk laaggelegen gebied kan tijdens natte perioden veel water vasthouden. Het gebied is in twee compartimenten ingedeeld. Zo kan, op een goed beheersbare manier, voldoende water worden vastgehouden in het gebied. De verhoogde kades kunnen tot een bepaald peil het water keren. Diverse waterbergingsgebieden langs de Aa, zowel bovenstrooms als benedenstrooms van Veghel,  maken samen het watersysteem beter beheersbaar in extreme omstandigheden. Daarmee voldoet het waterschap aan de wettelijke eis.

Masterplan Aa Veghel - vispassage in de Aa

Vismigratie Aa Veghel

In het plangebied bevinden zich vijf stuwen. Zonder voorzieningen kunnen vissen daar niet langs. Per stuw heeft het waterschap maatregelen genomen. Er zijn vistrappen aangelegd bij vier van de vijf stuwen. De treden van deze trap zijn tussen de 5 en 8 centimeter hoog. Dat is de maximale hoogte die verschillende vissoorten kunnen overbruggen. De stuw bij ’t Ham (102 D) is in 2011 voorzien van een bekkentrap. De volgende drie stuwen nabij Erp zijn in 2013 voorzien van zogeheten ‘De Wit passages’. De vijfde stuw (201H) tussen Erp en Boekel heeft nog geen vispassage. Het verval is daar klein en zal op termijn komen te vervallen.

Ecologische verbindingszones Aa Veghel (EVZ)

Het waterschap heeft in fase 2 een aantal ecologische verbindingszones (natuurstroken) aangelegd:
•    een natuurstrook van ongeveer 0,7 km lang (EVZ Leijgraaf-Veghel)
•    een natuurstrook van ongeveer 1,1 km lang (EVZ vanaf de Aa tot aan ’t Hurkske en aanvullende verbindingen langs de Aa)
De aanleg heeft in 2014 plaatsgevonden.

Vervolg

Door een goede samenwerking tussen het waterschap en de Gemeente Veghel hebben we verschillende doelen gerealiseerd. Gezamenlijk wordt continu gezocht naar mogelijkheden voor het realiseren van de doelen uit het Masterplan in combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen zoals herstructurering van bebouwde gebieden of bij aanpassing of nieuwe aanleg van infrastructuur.

Contact

Projectleider: Patrick Oomens, T(073) 615 68 25, E. poomens@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners