Blauwe Poort Laarbeek

Het gebied ten noordoosten van Beek en Donk biedt kansen om een innovatief waterproject te realiseren. Zo bestaat de mogelijkheid om diverse gebiedsopgaven voor natuur, waterbeheer, cultuurhistorie en recreatie slim met elkaar te combineren. Zo wordt ook bijdrage geleverd aan branding van de Brainport als slimme regio. De naam ‘Blauwe Poort Laarbeek’ verwijst naar de gemeente Laarbeek als waterpoort van de Peel.
Visualisatie waterberging

Locatie

Het projectgebied van de Blauwe Poort Laarbeek ligt aan de noordoostzijde van Beek en Donk. Aan de westzijde grenst het aan de Boerdonkse Aa, aan de zuidzijde aan de N279, aan de oostzijde aan de Snelle Loop en aan de noordzijde aan het punt waar de Aa en de Snelle Loop samenkomen. 

<klik op bovenstaande afbeelding om in te zoomen>

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

Het project Blauwe Poort Laarbeek kent een aantal doelen:

Beken herstellen

Voor de Aa, de Boerdonkse Aa en de Snelle Loop bestaat het plan om deze opnieuw in te richten. De Aa wordt weer een slingerende beek, waardoor natuurlijke processen weer op gang komen. Ook de Boerdonkse Aa en de Snelle Loop worden natuurvriendelijk ingericht zodat planten en dieren zich hier weer thuis voelen. In totaal is het traject dat opnieuw wordt ingericht 8,5 kilometer lang. Omdat er op dit moment nog meer ontwikkelingen spelen in het projectgebied, zoals de plannen voor de natuurcompensatie voor de N279, wordt eerst onderzocht welke kansen zich voordoen om de plannen slim te combineren.

Realiseren van ecologische verbindingszone (evz)

Langs de Snelle Loop wordt een ecologische verbindingszone (evz) gerealiseerd. Dit is een natuurstrook, die natuurgebieden met elkaar verbindt. Bij de inrichting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het terugbrengen van bestaande cultuurhistorische waarden in het gebied zoals het coulisselandschap en het herstellen van de Landweer dubbele waterloop. De evz langs de Snelle Loop wordt 3,5 kilometer lang.   Hierbij wordt ook gekeken hoe obstakels in het gebied kunnen worden opgelost, zodat vissen weer stroomopwaarts kunnen zwemmen. Ook deze plannen worden nog bekeken in combinatie met de verdere ontwikkelingen in het projectgebied.

Ruimte voor waterberging

De toenemende verharding bij industrieterrein de Bemmer betekent dat water hier niet goed weg kan stromen. Daarom is het nodig om ruimte in te richten waar het water bij hevige regenval kan worden opgevangen. Dit noemen we waterberging. De kans op wateroverlast kan zo worden beperkt. Om water (tijdelijk) te kunnen bergen wordt een gebied langs de Provinciale weg N279 ingericht voor waterberging. Een klein deel van de waterberging is ook nodig om piekafvoeren van de beken te kunnen opvangen tijdens natte perioden. De uitvoering van de waterberging start begin april 2018 en zal naar verwachting eind 2018 worden opgeleverd.

Ruimte voor het concept waterhouderij

Behalve het opvangen van water in perioden van wateroverlast is ook verkend hoe agrariërs ten tijden van watertekort gebruik kunnen maken van het teveel aan water in natte perioden. Door op een slimme manier invulling te geven aan waterberging en samenwerkingsmogelijkheden tussen agrariërs onderling te verkennen is invulling gegeven aan het concept van de waterhouderij. De uitvoering van de waterhouderij start begin april 2018 en zal naar verwachting eind 2018 worden opgeleverd.

Overige maatregelen

Binnen het project wordt nog een aantal overige maatregelen uitgevoerd, zoals het realiseren van recreatieve voorzieningen (wandel- en fietspaden en een uitkijktoren) en het oplossen van wateroverlast op verschillende plekken.

Blauwe Poort Laarbeek 

Status en planning

Wat is er al gebeurd?

Samenwerkingsovereenkomst (december 2015)

Gezien de positieve signalen uit het gebied om met het project aan de slag te gaan hebben de gemeente en het waterschap een overeenkomst gesloten voor de plan- en uitvoeringsfase van de Blauwe Poort Laarbeek.

Werkgroepen (2016)

In 2016 is gestart met het opstellen van een tweetal werkgroepen om te komen tot een Programma van Eisen en op basis daarvan een integrale gebiedsvisie. Deze visie vormt straks de basis voor het Projectplan waterwet. Medio mei 2016 zal de gebiedsvisie worden gepresenteerd aan de betrokkenen in het gebied.

Ontwerp-projectplan 

Het ontwerp-projectplan ‘Blauwe Poort Laarbeek’ is vastgesteld in oktober 2016. In dit projectplan wordt verder invulling gegeven aan waterbeheer, cultuurhistorie, natuurontwikkeling en recreatie in het projectgebied. Het plan is in samenwerking met het waterschap, de provincie Noord-Brabant, de gemeente en betrokken partijen in het gebied. Het plan is via onderstaande downloads in te zien. 

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

Januari – april 2016

Opstellen Programma van Eisen in samenwerking met de streek
Mei – augustus 2016 Opstellen Projectplan Waterwet en uitvoeren aanvullende onderzoeken
Oktober 2016 Start vaststellingsprocedure (inspraak)
Voorjaar 2017 Vaststellen plan

Zomer en
najaar 2017

Uitwerken bestek en vergunningen en aanbesteding
April 2018

Start uitvoering    

Eind 2018 Oplevering

Contactpersoon

Projectleider: Bart Engels, T. (073) 615 6892, E. bengels@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Projectgroep:

Agendaleden (tot op heden):

Stakeholders

Langs de Aa

Het Aa-dal strekt zich uit van Beek en Donk tot ’s-Hertogenbosch. De gemeenten in het gebied langs de Aa en waterschap Aa en Maas hebben een ruimtelijke verkenning voor versterking van het Aa-dal opgesteld. Een toekomstbeeld, kansenkaart en icoonprojecten zijn de opbrengst van een interactief proces voor versteking van het Aa-dal. Betrokken overheden gaan samen met de streek uitvoering geven aan een klimaat robuust en mooier Aa-dal.

Lees hier meer over Langs de Aa