Natte natuurparel Hooibroeken

Het gebied Hooibroeken bestaat uit bos en weide. Langs de dijk liggen circa twintig wielen, overblijfselen van dijkdoorbraken. Dijk en wielen zijn groeiplaatsen voor bijzondere plantensoorten. Vroeger overstroomde het hier regelmatig door de Maas. Het gebied ligt laag ten opzichte van de omgeving en is daarom heel geschikt voor berging van oppervlaktewater. De uitvoering van het project in de Hooibroeken is inmiddels afgerond.

Kwetsbaar

Met zijn bijzondere flora is dit gebied kwetsbaar geworden omdat het gebied te droog is. Dat komt door gedaalde grondwaterstanden en minder aanvoer van voedselarm kwelwater. Vooral in de zomer, door droogte, wordt voedselrijk water van buiten het gebied aangevoerd. Dit is niet goed voor bepaalde bloemen en planten.

Natte Natuurparel Hooibroeken

Eendenkooi

In het gebied ligt een 400 jaar oude eendenkooi. Deze is belangrijk voor Natuurmonumenten. Het zomerpeil in de eendenkooi is 0,4 m boven polderpeil. Voor de wateraanvulling werd grondwater gebruikt. Dit moest veranderen omdat het zuurstofarme grondwater voor botulisme onder de watervogels zorgde.

Locatie

De Natte Natuurparel Hooibroeken (210 hectare) ligt ten zuidwesten van Heusden en ten noorden van Elshout in de gemeente Heusden.

Kaart Natte Natuurparel Hooibroeken 

Maatregelen: dit is er gebeurd

De ecologische doelstelling voor het gebied was het herstellen van de karakteristieke natuur. Dit hield in het herstel en behoud van:

  • vochtig schraalland;
  • bloemrijk grasland;
  • dotterbloemhooiland;
  • elzenbroekbos.

Om dit te bereiken is in 2013 de huidige waterstand in de winter verhoogd door het afdammen en hergraven van een aantal sloten en greppels. Ook is een aantal percelen bevloeid met kwalitatief hoogwaardige kwelwater. Daarbij was aandacht voor diverse (zeker ook agrarische) belangen in en om de Hooibroeken essentieel. 

Contact

Projectleider: Albert Vrielink, T. (073) 615 82 30, E. avrielink@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Subsidieverleners

EU logo kleurLogo Provincie Noord Brabant

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland."