Ecologische verbindingszone Koningsvliet

Samen met de gemeente Heusden gaat waterschap Aa en Maas een ecologische verbindingszone (EVZ) aanleggen langs de Koningsvliet. Een ecologische verbindingszone is een natuurstrook langs de beek die natuurgebieden met elkaar verbindt. De 2,5 kilometer lange ecologische verbindingszone zal de natte natuurparels ‘Sompen en Zooislagen’ en ‘Hooibroeken’ met elkaar verbinden.
Streefbeeld van een ecologische verbindingszone

Natuurgebieden liggen vaak verspreid en worden door allerlei barrières (zoals wegen) doorsneden. Een ecologische verbindingszone is een natuurstrook die deze natuurgebieden weer met elkaar verbindt. Zo kunnen planten en dieren zich veilig verplaatsen en krijgen ze meer leefruimte. Nieuwe bloemrijke graslanden, bosjes, bomen en poelen voor amfibieën moeten er voor zorgen dat dieren zich er thuis gaan voelen.

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

De inrichtingsmaatregelen bestaan uit:

  • De aanleg van een flauwe oever langs het gehele traject;
  • De aanleg van poelen om de circa 400 meter van minimaal 250 m² langs het westelijke deel het traject;
  • Het planten van bomen en struiken tegen de provinciale weg N267;
  • Het ontwikkelen van bloemrijk grasland door verschralend beheer (1 à 2 keer per jaar maaien en maaisel afvoeren). Hierdoor wordt de kans vergroot dat er zich na enkele jaren een waardevol(ler) grasland ontwikkeld.

Locatie

Het projectgebied ligt in de gemeente Heusden, ten noorden van het dorp Haarsteeg. Het traject van de Koningsvliet dat omgevormd wordt naar een ecologische verbindingszone loopt van het Haarsteegs Wiel tot aan de provinciale weg N267. In onderstaande afbeelding is de ligging weergegeven.

Planning

Voor de inrichting van de ecologische verbindingszone is een ontwerp-projectplan opgesteld. Deze ligt van 17 januari tot en met 27 februari 2019 ter inzage. U kunt het ontwerp-projectplan hier downloaden. Wilt u meer weten? Op vrijdag 25 januari vindt om 16:00 uur in d’n Elshof, TH.J. Rijkenstraat 10 A te Elshout een inloopbijeenkomst plaats. Het ontwerp-projectplan wordt dan nader toegelicht. Na vaststelling van dit ontwerp-projectplan door het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas worden de maatregelen uitgevoerd. Naar verwachting starten de werkzaamheden na de zomer van 2019.

Contactpersoon

Projectleider: Elka Vuteva, T: 073-615 6813, E: evuteva@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners