Aanpak wateroverlast Vlijmen Noord

In 2016 startte waterschap Aa en Maas samen met gemeente Heusden met het project ‘Maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord’. Inmiddels is het project afgerond. Met dit project hebben de gemeente Heusden en waterschap Aa en Maas de waterhuishouding in Vlijmen Noord verbeterd. Zo kan wateroverlast in Vlijmen Noord worden voorkomen, ook in de toekomst. Door klimaatveranderingen zal het namelijk vaker en harder regenen. Dit water kon eerst niet weg waardoor wateroverlast ontstond. Het watersysteem is nu zodanig robuust ingericht dat wateroverlast kan worden voorkomen.

Aanpak wateroverlast Vlijmen Noord

Voorheen werd het gebied ten noorden van Vlijmen voornamelijk gebruikt voor landbouw. De vroegere inrichting van sloten en plassen in de wijk stamt nog uit die tijd. De snelle groei van bebouwing heeft er echter toe geleid dat water in de wijk niet goed kon worden afgevoerd. Bestrating zorgde er bijvoorbeeld voor dat water in de vorm van neerslag niet in de grond kon zakken, maar op straat bleef staan. Dit zorgde voor overlast. Daarnaast kon het water in de smalle sloten niet goed doorstromen. Hierdoor liet de kwaliteit van het water te wensen over.

Locatie

Het betreft de woonwijk gelegen ten noorden van Vlijmen.Aanpak wateroverlast Vlijmen Noord - gebiedskaart

Maatregelen: wat is er gebeurd?

In Vlijmen Noord zijn de watergangen verbreed om meer regenwater te kunnen bergen en een betere doorstroming te krijgen. Daarnaast zijn er duikers geplaatst onder de wegen en is de riool overstort verplaatst aan de Vijfhoevenlaan. Op verschillende plaatsen zijn hiervoor bomen en struiken verwijderd en waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitskabels en datakabels aangepast. Buurtbewoners is gevraagd mee te denken over de nieuwe inrichting. Vervolgens is het waterschap samen met de gemeente aan de slag gegaan met het plan. Het project is uitgevoerd en afgerond in de zomer van 2017. Lees hier meer over de feestelijke oplevering. 

Kinderen denken mee over invulling waterspeeltuin

In het gebied zetten we nu openbare ruimte in als waterberging. Aan de Mommersteeg lag bijvoorbeeld een crossbaantje en ruimte om te spelen voor kinderen. Nu is het terrein geschikt gemaakt als opvang voor overtollig water. Maar waar moeten de kinderen dan spelen? Samen met hen dachten we na over deze vraag. Een eerste keuze is gemaakt; in het gebied tussen de Hongerenburgweg en de Marijnenlaan komt een nieuwe waterspeeltuin. 

 

Contact

Assistent-projectleider: Elka Vuteva, (073) 615 6613 / evuteva@aaenmaas.nl

Samenwerkingspartners

Lees meer over

Schoon water Wateroverlast