Totaalaanpak EVZ/ Beekherstel Helmond

In en rondom de gemeente Helmond liggen een aantal (regionale) waterlopen met een functie als ecologische verbindingszone (EVZ) en/of beekherstel. Dit betekent kortgezegd dat deze beken natuurlijker ingericht moeten worden om zo als verbinding te dienen tussen bestaande natuurgebieden. Aan de realisatie van deze functies liggen een aantal plannen ten grondslag, zoals het Provinciaal Waterplan en het waterbeheerplan van het waterschap.

Totaalaanpak evz beekherstel Helmond

In 2010 hebben waterschap en gemeente Helmond de handen ineen geslagen om een aantal beektracés in één keer op te pakken. Dit is de restopgave voor de Schootense Loop en de Goorloop ten noorden en zuiden van bebouwd gebied.
De provincie Noord-Brabant financiert ongeveer 75% van de kosten voor dit project. Randvoorwaarde is wel dat de inrichtingsmaatregelen vóór 2016 uitgevoerd moeten zijn. De gemeente Helmond is primair verantwoordelijk voor de realisatie van dit project.

Locatie

Het project behelst 3 beektrace’s in Helmond en gedeeltelijk in Laarbeek:

  • Schootense Loop; van Brandevoortsedreef tot Hortsedijk;
  • Goorloop-noord; tussen President Rooseveltlaan en Wilhelminakanaal;
  • Goorloop-zuid; tussen Heeklaan en Eindhovens kanaal.

In totaal betreft het bijna 9 km waterloop. Er zijn nog meer beektracés in Helmond welke heringericht dienen te worden maar deze worden binnen andere projecten gerealiseerd.

Totaalaanpak evz/ beekherstel Helmond

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

Maatregelen die worden getroffen in het kader van beekherstel en EVZ zijn o.a.:

  • Aanpassen van het profiel van de beek. Randvoorwaarde is dat de afvoercapaciteit daarbij minstens even groot blijft;
  • inrichten van natuuroevers en natte (schraal)graslanden;
  • aanplanten van struweel en houtwallen;
  • graven van diverse amfibieënpoelen.

Status en planning

Inmiddels zijn 2 van de 3 beektracés uitgevoerd. Het gaat om de Schootense Loop en Goorloop-zuid. De uitvoering van Goorloop-noord zal na de zomer van 2016 van start gaan en hetzelfde jaar ook worden afgerond.

Contactpersoon

Projectleider: S. Hoek, via T. (088) 17 88 000, of E. shoek@aaenmaas.nl

Samenwerkingspartners