EVZ Goorloopzone

De Goorloop is een beek die van zuid naar noord nagenoeg recht door Helmond loopt. De beek heeft steile oevers en de taluds kennen weinig variatie. Voor planten en dieren biedt dit weinig leefgebied. Broedplekken voor vogels zijn er bijvoorbeeld weinig. Bovendien wordt de beek doorsneden door bijvoorbeeld wegen. De duikers onder deze wegen zijn niet passeerbaar voor vissen en amfibieën. Hierdoor wordt hun leefgebied beperkt. Door de lage stroomsnelheid van het water in de beek is de kwaliteit bovendien laag. De gemeente Helmond en waterschap Aa en Maas werken daarom hard om de Goorloop om te vormen tot een beek die voldoet aan ecologische doelen. Daarnaast krijgt het gebied langs de Goorloop een belangrijke recreatieve functie. Met bankjes, trapveldjes en fiets- en wandelpaden functioneert het gebied straks als uitloopgebied, rustplek, speelplek en ontmoetingsplaats.

Impressie Goorloopzone

Aangewezen functies

De Goorloop is door de Provincie Noord-Brabant aangewezen als ecologische verbindingszone. Ook heeft de beek de functie ‘watersysteembeek’. Dit houdt in dat er meer variatie in de rechte beek wordt gebracht. Voor vissen en andere dieren betekent dit een beek zonder blokkades, zoals duikers. Het beekherstel heeft hier de functie ‘beekherstel verweven’ wat inhoudt dat de nadruk ligt op verschillende vormen van grondgebruik langs de beek.

Locatie

De Goorloop ontspringt op het grondgebied van de gemeente Geldrop-Mierlo in het natuurgebied Sang en Goorkens. De Goorloop stroomt vervolgens in noordwaartse richting door Helmond, en mondt na circa. 25 km bij Boerdonk uit in de Aa.

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

De Goorloop maakt onderdeel uit van de stedelijke groenstructuur van Helmond en is belangrijk als drager voor Park Goorloop Noord. In het park worden ook meer stedelijke groenfuncties aangelegd, zoals recreatieve routes en bijbehorende voorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen, speelplekken voor kinderen, waterberging vanuit het stedelijk gebied etc. Deze voorzieningen worden door de gemeente Helmond gerealiseerd, en niet door het waterschap. Meer hierover kunt u lezen op de website van de gemeente Helmond.

Voor de Goorloop zelf neemt het waterschap maatregelen ten behoeve van realisatie van beekherstel en de ecologische verbindingszone. Deze maatregelen hebben betrekking op de waterhuishouding. 

Ten behoeve van beekherstel worden de volgende maatregelen genomen:

  • De ligging van de Goorloop wordt op twee plaatsen gewijzigd, door het aanbrengen van twee, bijna haakse bochten (‘bajonetten’);
  • De Goorloop krijgt een ander profiel, met een smaller zomerprofiel en een flauw oplopend talud dat begint vanaf het basispeil. Tevens wordt de bodem van de Goorloop verhoogd. Daarmee blijft in periodes van lage afvoer de stroomsnelheid in stand en kan bij periodes met piekafvoeren toch voldoende water geborgen worden.
  • In de Goorloop en de Schootenseloop worden elementen gelegd die bijdragen aan de dynamiek van het watersysteem. Te denken valt aan obstakels als boomstammen, stenen en een ‘waterrotonde’ op de plek waar Goorloop en Schootenseloop samen komen.

Voor de realisatie van de ecologische verbindingszone (EVZ) wordt het volgende gedaan:

  • Aanleg van poelen conform RAVON-richtlijnen;
  • Aanleg van natte (schraal)graslanden;
  • Aanleg van struweel en ruigte;
  • Aanleg van bosjes o.a. voor winterhabitat van amfibieën.

Daarnaast worden ten behoeve van de functie EVZ de bestaande duikerbruggen in de Goorloop verwijderd en vervangen door ecopassages.

Status en planning

Het project Goorloopzone Helmond is opgedeeld in twee deeltrajecten: noord en midden. Het deeltraject noord is momenteel in uitvoering en zal in 2015 worden opgeleverd. Voor het deeltraject midden wordt het projectplan begin 2015 er inzage gelegd. De uitvoering van dit deeltraject staat gepland voor 2e helft 2015.

Contact

Projectleider: F. Kalis, via T. (088) 17 88 000, of E. fkalis@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Lees meer over

Droogte Gemeente Wateroverlast