Gebiedsplan Raam

De Raamvallei is een bijzonder gebied met waardevolle cultuurhistorische objecten, landgoederen en bloeiende bedrijven. Ook is er volop ruimte voor water en natuur. Het gebied kent een grote verscheidenheid aan planten en dieren. De vele recreatieve mogelijkheden maken voor het gebied aantrekkelijk voor toeristen.

Aanleiding

Verborgen Raamvallei

In 2012-2013 is een verkenning uitgevoerd over de mogelijke ontwikkelingen en kansen in de Raamvallei en of daar draagvlak voor is. Er is geconcludeerd dat het gebied de beleidsopgaven van de overheden verbindt, dat er voldoende kansen zijn op diverse thema’s in het gebied, dat er voldoende basis is voor verdere samenwerking tussen publieke en private partijen en het betrekken van maatschappelijke organisaties en onderwijs en onderzoeksinstellingen. Voor de ontwikkeling van het gebied is onder de noemer van de Verborgen Raamvallei een netwerkorganisatie gevormd waarin 21 partijen actief zijn. Onder andere de Provincie Noord-Brabant, gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Brabants Landschap en de ZLTO zijn onderdeel van dit netwerk.

Gebiedsplan Raam

Het Gebiedsplan Raam maakt onderdeel uit van de Verborgen Raamvallei. In het gebied rondom de Raam wordt gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. We zoeken ruimte voor ecologisch beekherstel, ecologische verbindingszones en Natuur Netwerk Brabant, we willen de toegankelijkheid van het gebied verbeteren en we streven naar een goed waterpeil voor landbouw en natuur.

Locatie

De Raamvallei is een aantrekkelijk en gevarieerd gebied, gelegen in Noordoost Brabant tussen de plaatsen Cuijk, Grave en Mill. De Raamvallei herbergt waardevolle cultuurhistorische objecten, agrarische bedrijven met in potentie goede perspectieven voor ontwikkeling in samenspel met natuur en water. De kern van het gebied vormt het watersysteem van de Raam. De kaart van het projectgebied is hier te downloaden.

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

De Raamvallei heeft de potentie om uit te groeien tot een gebied met veel allure: Een gebied dat van toegevoegde waarde is voor Noord-Brabant, maar ook de ruimere regio.

Om dit te bereiken moeten de kernkwaliteiten worden versterkt en diverse functies beter in samenhang met elkaar te worden gebracht. Dit gebeurt door én in samenwerking met stakeholders in en van het gebied. Verder ligt er de uitdaging het gebied beter herkenbaar te maken en in verbinding te stellen met haar omgeving.

Op basis van deze ambitie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het versterken van de kernkwaliteiten en ontwikkelen van een aantrekkelijk woon-, werk- leefklimaat;
  • De ontwikkeling van natuur en landschap en het creëren van een robuust en weerkrachtig watersysteem;
  • Het breed promoten van het gebied, het zoeken naar nieuwe economische dragers;
  • Het ontwikkelen van financiële arrangementen om het landschap te versterken en het opzetten van intensieve samenwerkingsverbanden.

Waterschap Aa en Maas gaat als onderdeel van de Verborgen Raamvallei in het Gebiedsplan Raam specifiek de volgende doelen realiseren:

  • Aanleg van ecologische verbindingszones (EVZ)
  • Beekherstel
  • Realisatie van waterberging
  • Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
  • Verdrogingsbestrijding
  • Vismigratie

Status en planning

Op dit moment zijn alle 21 betrokken partijen binnen de Raamvallei nog met elkaar in gesprek. Dit gaat volgens de Mutual Gain Approach (win-win benadering) vanwege het groot aantal partijen met verschillende belangen en ideeën. De insteek van deze benadering is dat het collectieve belang nagestreefd wordt en dat uiteindelijk alle partijen tevreden zijn met het eindresultaat. In 2017 staan er integrale werksessies per deelgebied gepland om de uitvoering en daarbij de planning per deelgebied verder uit te werken. Ook zal er een milieueffectrapportage (MER) in 2017 worden gedaan voor de aanleg van de waterberging, dit moet bij minimaal 160 hectare. De MER procedure start met een Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin wordt de aanpak van de MER vastgelegd. De Nota beschrijft de varianten die getoetst zullen worden en de criteria de gebruikt zullen worden om de effecten te beschrijven en is hier in te zien.

We werken er naar toe om aan het eind van het jaar een concept gebiedsplan gereed te hebben, dat aan de achterbannen en besturen van de samenwerkende partijen kan worden voorgelegd. Het Gebiedsplan Raam bestaat dan uit een visie waarin alle deelgebieden integraal zijn beschreven en concrete maatregelen worden benoemd. Dit plan is de basis om buiten aan de slag te gaan. Zo zorgen we er samen voor dat de Raamvallei een gebied van allure wordt.

Nieuws

 Lees hieronder de eerde verschenen nieuwsartikelen over Gebiedsplan Raam:

Nieuwsbrief

Wilt u via e-mail geïnformeerd worden over de ontwikkelingen rondom de Verborgen Raamvallei? Meld u dan aan voor de online nieuwsbrief! Dat kan via: http://eepurl.com/cEtLAf.

Contactpersoon

Projectleider: Ingrid Rijkers, E. irijkers@aaenmaas.nl, T. 073 615 8269.

Samenwerkingspartners