Gebiedsplan Raam

Het stroomgebied van de Raam is een gebied met beken, plassen en vennen, landgoederen, akkers en weiden met koeien en paarden, karakteristieke boerderijen, stoere kazematten en waardevolle natuur. Een prachtig gebied nog min of meer verborgen en onontdekt: de Verborgen Raamvallei. De wens is om als gebied veerkrachtig, waardevol en authentiek te blijven. Hiervoor dienen de kernkwaliteiten te worden versterkt en diverse functies beter in samenhang met elkaar te worden gebracht.

Aanleiding

Verborgen Raamvallei

Diverse partijen die op enige wijze belang hebben bij de ontwikkeling van het gebied hebben in 2012 geconcludeerd dat deze uitdagingen het beste vorm konden krijgen via een integrale gebiedsontwikkeling. Een samenwerkingsverband tussen deze gebiedspartijen werd opgezet: ‘De Verborgen Raamvallei’. Zij hebben op 28 januari 2016 de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de Raamvallei ondertekend. De SOK heeft geleid tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma met concrete projecten.

Waterschap Aa en Maas heeft meerdere wateropgaven in en rond het watersysteem van de Raam. Om deze in samenhang met andere doelen te kunnen realiseren, heeft het waterschap het initiatief genomen om onder de koepel van De Verborgen Raamvallei een intensief en gezamenlijk gebiedsproces op te starten. Dit heeft geleid tot het Gebiedsplan Raam.

Gebiedsplan Raam

In het gebied rondom de Raam is samen met 10 gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, landschap en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Er is ruimte gezocht voor waterberging, ecologisch beekherstel, ecologische verbindingszones en Natuur Netwerk Brabant, de toegankelijkheid van het gebied mag worden verbeterd en samen streven we naar een goed waterpeil voor landbouw en natuur. 

Locatie

De Raamvallei is een aantrekkelijk en gevarieerd gebied, gelegen in Noordoost Brabant tussen de plaatsen Cuijk, Grave en Mill. De Raamvallei herbergt waardevolle cultuurhistorische objecten, agrarische bedrijven met in potentie goede perspectieven voor ontwikkeling in samenspel met natuur en water. De kern van het gebied vormt het watersysteem van de Raam. De kaart van het projectgebied is hier te downloaden.

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

Samengevat kunnen we zeggen dat:

  • We het watersysteem optimaliseren voor landbouw en natuur zodat er een betere balans ontstaat tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte;
  • We een waterberging realiseren om schade door wateroverlast bij extreme piekbuien, in combinatie met hoge Maas waterstand, in de bebouwde omgeving van Grave te voorkomen;
  • We inzetten op robuuste natte natuur (zoals in de Hooge Raam) en beekontwikkeling (zoals bij de moerasbeek van de Lage Raam);
  • We de Peel-Raamstelling, Beerse Overlaat en de Zuiderwaterlinie weer zichtbaar en beleefbaar maken;
  • We recreatieroutes verbeteren door het aanleggen van wandel- en fietsverbindingen;
  • We de meerwaarde van met name rust en ruimte van de landgoederen waarderen en we meedenken in het behoud en de versterking van deze landgoederen;
  • We de samenwerking voortzetten tijdens de uitvoering en ook daarna bij het beheer, onderhoud en de monitoring.

Het resultaat van het gezamenlijk doorlopen gebiedsproces is het Gebiedsplan Raam . Voor de uitwerking van hoogwaterbescherming Grave is een milieueffectrapportage (MER Arcadis, 2018) opgesteld. Om te komen tot een robuust watersysteem is een GGOR opgesteld (Raaijmakers, 2018): het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor de streefpeilen voor landbouw- en natuurgebieden.

Aan de hand van dit Gebiedsplan zetten we de stap naar uitvoering. Concreet pakken we 16 projecten op. Deze projecten zijn integraal of thematisch van aard en in factsheets beschreven.

De visiekaart geeft een goed beeld van de samenhang van alle diverse projecten. De ambitiekaart  geeft de uitwerking van de ambities weer.

Het Gebiedsplan Raam is het slotstuk van een nauwe samenwerking waarin de partijen uit het gebied elkaar hebben leren kennen en waarderen. Maar het is nog veel meer het startsein van de uitvoering, die we gezamenlijk oppakken!

Status en planning

Start besluitvormingstraject

Het Gebiedsplan Raam en de onderliggende documenten (GGOR visie en het MER) zijn rijp voor besluitvorming. Dit moment is gezamenlijk met alle betrokkenen gemarkeerd op 23 mei j.l. Op 12 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap deze plannen vastgesteld. 

De planning op een rijtje:

Wanneer?  Wat?
April – Mei 2018 Presentaties concept Gebiedsplan Raam voor direct belanghebbenden (achterbannen van de betrokken partijen)
23 Mei 2018 Definitieve oplevering van het Gebiedsplan Raam en start besluitvormingstraject
Juni – Juli – Augustus 2018

Presentatie van de definitieve producten (Gebiedsplan Raam, MER en GGOR) aan de streek via inloopbijeenkomsten.

Oktober 2018 Vaststelling van Gebiedsplan Raam door Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas
December 2018

Interviews over monitoring peilopzet Egweg

Januari 2019 Start uitvoering Peelkanaalzone
Maart 2019

Vaststelling van bestemmingsplan voor de waterberging bij Grave door gemeenteraden

Vanaf oktober 2019

Opstellen concrete projectplannen en uitvoeringsplannen. 

Nieuws

 Lees hieronder de eerder verschenen nieuwsartikelen over Gebiedsplan Raam:

Nieuwsbrief

Wilt u via e-mail geïnformeerd worden over de ontwikkelingen rondom de Verborgen Raamvallei? Meld u dan aan voor de online nieuwsbrief! Dat kan via: http://eepurl.com/cEtLAf.

Contactpersoon

Projectleider: Patrick Oomens, E. poomens@aaenmaas.nl, T. 073 615 6825.

Samenwerkingspartners