Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelle Loop

Het waterschap stelt voor het gehele projectgebied een GGOR op, een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime. Geen overbodige luxe, want ons klimaat verandert. We gaan meer drogere periodes meemaken en meer zware buien, waardoor het watersysteem veerkrachtiger moet worden en het beheer dynamischer. Voor de landbouw betekent dit dat de potentiële opbrengst kan toenemen door een langer groeiseizoen en een hogere luchttemperatuur. Maar er is ook meer risico op vochttekorten en wateroverlast.

Waterschap Aa en Maas wil de watervoorziening in het stroomgebied van de Snelle Loop, Peelse Loop en Goorloop verbeteren. Dat gebeurt in samenspraak met betrokkenen, zodat:

  • er een betere balans ontstaat tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte;
  • er minder sprake is van wateroverlast;
  • waterkwaliteitsdoelstellingen (ook ecologisch) kunnen worden gehaald.

Locatie

Het projectgebied omvat het stroomgebied van de Snelle Loop, Peelse Loop en het noordelijke deel van de Goorloop. Het projectgebied ligt in een drietal gemeenten. Dit zijn Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

 

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

Het GGOR project resulteert uiteindelijk in:

  • Een GGOR visie, bestaande uit een analyse van het gebied met inzicht in het toekomstige beheer van het watersysteem;
  • Een pakket aan inrichtingsmaatregelen welke nader uitgewerkt moeten worden in een projectplan waterwet;
  • Een Streefpeilbesluit, waarin afspraken worden gemaakt over het peilbeheer in de leggerwaterlopen met een looptijd van tien jaar.

Status en planning

In 2016 zijn er gesprekken gevoerd met de omgeving om gegevens op te halen en de wensen van belanghebbenden zijn geïnventariseerd. Begin 2017 is gestart met de planvorming. Naar verwachting zal eind 2017 een GGOR-visie worden vastgesteld. De uitvoering van de maatregelen zal tussen 2018 en 2021 plaatsvinden.

Periode Maatregel

September/December 2016

Workshops met klankbordgroepen per deelgebied over aandachts- en knelpunten

Januari/Februari 2017

Informatiebijeenkomsten per deelgebied

Voorjaar 2017

Huiskamergesprekken (clusters van aandachtsgebieden)

Zomer/Najaar 2017

Opstellen conceptvisie (inclusief uitvoeringsprogramma)

November 2017

Streekbijeenkomst per gemeente over conceptvisie

November - December 2017

Verwerken input uit inloopbijeenkomsten en keukentafelgesprekken

December 2017 - Januari 2018

Uitgewerkt concept ontwerp online te raadplegen en mogelijkheid tot reactie via website.

Januari - Februari 2018

Verwerking opgehaalde informatie en opstellen concept visie en uitvoeringsprogramma

Maart - April 2018

Concept visie GGOR Goorloop Snelle Loop ter inzage. Deze heeft ter inzage gelegen t/m 11 april 2018.

April - Mei 2018

Verwerking eventuele zienswijzen in definitieve visie. 

Juli 2018

Vaststelling GGOR visie. Deze is hier te downloaden.

2018-2021

Uitvoering maatregelen

Visie

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 6 juli 2018 de visie GGOR Goorloop - Snelle Loop en Peelse Loop vastgesteld. Met deze visie wordt beoogd om de waterhuishouding en het peilbeheer in het projectgebied te optimaliseren. De ontwerp-visie heeft van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend op de ontwerp-visie. Hiervan is een nota van zienswijzen opgesteld die u hier kunt raadplegen. Deze zienswijzen zijn meegewogen bij de definitieve besluitvorming en hebben deels geleid tot wijziging van de visie. Tegen de visie staat geen beroep open. Het realiseren van de met de visie beoogde doelstelling vindt plaats door nog op te stellen projectplannen. Tegen dergelijke projectplannen staat rechtsbescherming open.

Contactpersoon

Projectleider: Bart Engels, T. (073) 615 6892, E. bengels@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners