Beekontwikkeling Peelse loop

De Peelse Loop ligt aan de noord- en oostzijde van Gemert. Dit project is een gebiedsontwikkeling waarbij verschillende onderwerpen gelijktijdig worden aangepakt. Het gaat om: water, verkeer, leefomgeving en natuur en recreatie.

Door een unieke samenloop van omstandigheden doet zich de kans voor om de Peelse Loop integraal aan te pakken. Zo kunnen we de krachten (en financiën) van alle instanties bundelen en meerwaarde generen. We pakken de Peelse Loop in drie deeltrajecten aan: de  Bovenloop, Middenloop (Noord-om) en Benedenloop; samen een traject van zo’n tien kilometer.

Het project pakt de volgende ontwikkelingen aan:

  • woongebied Doonheide
  • de aanleg van de Noord-om
  • de ontwikkelingen rondom bedrijventerrein Wolfsveld
  • en de waterdoelen (beekontwikkeling, ecologische verbindingszone).

Schetsen maken projectplan

Voorheen hebben we met verschillende deskundigen en betrokkenen rond de tafel gezeten. Bijvoorbeeld architecten, specialisten op het gebied van water, ruimtelijke ordening, maar ook belanghebbende partijen uit de streek. Gezamenlijk zijn door middel van een schetsen, ideeën en oplossingen voor diverse uitdagingen verkend. Deze ontwerpen zijn verder uitgewerkt tot meer concrete (deel)plannen, welke hebben geleid tot een Projectplan Waterwet en Bestemminsplan Peelse Loop. De procedures hiervan zijn doorlopen.

Wat gaat er gebeuren?

  • Het uitvoeren van een beekontwikkelingsproject met ecologische verbindingszones;
  • De ontwikkeling van een nieuwe rondweg (de Noord-om) waarbij de herinrichting van de beek in het ontwerp wordt geïntegreerd;
  • Het inrichten van mooie natuurlijke groene zones langs de Peelse Loop en diverse zijwaterlopen;
  • Het optimaal benutten van gebiedseigen (versus gebiedsvreemd) water;
  • Bijzondere aandacht aan (jeugd)participatie.

Om de plannen te realiseren, moet natuurlijk ook voldoende financiering worden gevonden. Het project wordt gefinancierd met diverse provinciale subsidies en eigen bijdragen van de gemeente Gemert-Bakel en waterschap Aa en Maas.

Planning

Momenteel is de realisatie van de Noord-om in combinatie met de beekontwikkeling van de Middenloop in volle gang. Tevens vindt de detailuitwerking van het ontwerp van de Bovenloop en de Benedenloop plaats in bestekken. Deze worden eind juli 2017 aanbesteed, zodat de aannemer direct na de bouwvak kan starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Eind 2017 zijn naar verwachting alle werkzaamheden rond de Peelse Loop afgerond.

Contact 

Projectleider: Leon van Hoften T. (06) 439 82 507 E. lvanhoften@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners