Beekontwikkeling Peelse loop

De Peelse Loop ligt aan de noord- en oostzijde van Gemert. Dit project is een gebiedsontwikkeling waarbij verschillende onderwerpen gelijktijdig worden aangepakt. Het gaat om: water, verkeer, leefomgeving en natuur & recreatie.

Door een unieke samenloop van omstandigheden doet zich de kans voor om de Peelse Loop integraal aan te pakken. Zo kunnen we de krachten (en financiën) van alle instanties bundelen en meerwaarde generen. We pakken de Peelse Loop in drie deeltrajecten aan: de  Bovenloop, Middenloop (Noord-om) en Benedenloop; samen een traject van zo’n tien kilometer.

Het project pakt de volgende ontwikkelingen aan:

  • woongebied Doonheide;
  • de aanleg van de Noord-om;
  • de ontwikkelingen rondom bedrijventerrein Wolfsveld;
  • en de waterdoelen (beekontwikkeling, ecologische verbindingszone).

Schetsen maken projectplan

Voorheen hebben we met verschillende deskundigen en betrokkenen rond de tafel gezeten. Bijvoorbeeld architecten, specialisten op het gebied van water, ruimtelijke ordening, maar ook belanghebbende partijen uit de streek. Gezamenlijk zijn door middel van een schetsen, ideeën en oplossingen voor diverse uitdagingen verkend. Deze ontwerpen zijn verder uitgewerkt tot meer concrete (deel)plannen, welke hebben geleid tot een Projectplan Waterwet en Bestemminsplan Peelse Loop. De procedures hiervan zijn doorlopen.

Wat gaat er gebeuren?

  • Het uitvoeren van een beekontwikkelingsproject met ecologische verbindingszones;
  • De ontwikkeling van een nieuwe rondweg (de Noord-om) waarbij de herinrichting van de beek in het ontwerp wordt geïntegreerd;
  • Het inrichten van mooie natuurlijke groene zones langs de Peelse Loop en diverse zijwaterlopen;
  • Het optimaal benutten van gebiedseigen (versus gebiedsvreemd) water;
  • Bijzondere aandacht aan (jeugd)participatie.

Om de plannen te realiseren, moet natuurlijk ook voldoende financiering worden gevonden. Het project wordt gefinancierd met diverse provinciale subsidies en eigen bijdragen van de gemeente Gemert-Bakel en waterschap Aa en Maas.

Planning

Momenteel is de realisatie van de Noord-Om in combinatie met de beekontwikkeling van de Middenloop in volle gang. Tevens heeft de detailuitwerking van het ontwerp van de Bovenloop en de Benedenloop plaats gevonden in bestekken. Deze zijn eind juli 2017 aanbesteed, zodat de aannemers in beiden trajecten direct na de bouwvak kunnen starten met de uitvoeringswerkzaamheden.

Bovenloop

Het deeltraject Bovenloop van de Peelse Loop loopt van de Reijseweg tot aan de Energieweg. Voor dit deeltraject is aannemer F.J. van Uijtert BV geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Op 28 augustus 2017 begint de aannemer met de voorbereidingen voor de graafwerkzaamheden. Denk hierbij aan het afzetten van het werkterrein, het opschonen van de Peelse Loop en het verwijderen van begroeiing. Vervolgens starten de graafwerkzaamheden. In dit deeltraject wordt deels een nieuw profiel voor de Peelse Loop gegraven. Vervolgens wordt de 'oude' Peelse Loop gedempt en zal het water via de nieuwe beekloop stromen. De werkzaamheden zijn eind december 2017 klaar. Tegen het einde van de uitvoeringsfase worden in dit deeltraject diverse recreatieve fietspaden en een fietsbrug aangelegd.

Benedenloop

Het deeltraject Benedenloop van de Peelse Loop loopt van de Boekelseweg tot aan de uitmonding van de Peelse Loop in rivier de Aa bij de Handelsesteeg. Voor dit deeltraject is aannemer J. van den Brand BV geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Op 4 september 2017 begint de aannemer met de voorbereidingen voor de graafwerkzaamheden. Denk hierbij ook aan het afzetten van het werkterrein, het opschonen van de Peelse Loop en het verwijderen van begroeiing. Vervolgens starten de graafwerkzaamheden. Deze zullen voor dit deeltraject onder archeologische begeleiding plaatsvinden. In dit deeltraject blijft de huidige Peelse Loop deels behouden met een nieuw gegraven loop er naast. De huidige Peelse Loop blijft behouden voor de afvoer van hoge piekafvoeren. De werkzaamheden voor dit deeltraject zijn ook eind december 2017 klaar en tegen het einde van de uitvoeringsfase worden ook in dit deeltraject diverse recreatieve fietspaden en een fietsbrug aangelegd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de actuele werkzaamheden en de planning? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link.

Eerdere edities

Contact 

Projectleider: Leon van Hoften T. (06) 439 82 507 E. lvanhoften@aaenmaas.nl.

Dagelijks toezichthouder tijdens de uitvoering: Jeroen Dinghs T. (06) 426 36 378.

Samenwerkingspartners