Beekontwikkeling Peelse loop

De Peelse Loop ligt aan de noord- en oostzijde van Gemert. Dit project is een gebiedsontwikkeling waarbij verschillende onderwerpen gelijktijdig zijn aangepakt. Het gaat om: water, verkeer, leefomgeving en natuur & recreatie.

Door een unieke samenloop van omstandigheden deed zich de kans voor om de Peelse Loop integraal aan te pakken. Zo zijn de krachten (en financiën) van alle samenwerkingspartners gebundeld. De Peelse Loop is in drie deeltrajecten aangepakt: de  Bovenloop, Middenloop (Noord-om) en Benedenloop; samen een traject van zo’n tien kilometer.

Het project heeft de volgende ontwikkelingen aangepakt:

 • woongebied Doonheide;
 • de aanleg van de Noord-om;
 • de ontwikkelingen rondom bedrijventerrein Wolfsveld;
 • en de waterdoelen (beekontwikkeling, ecologische verbindingszone).

Schetsen maken projectplan

Aan het begin van het project hebben we met verschillende deskundigen en betrokkenen rond de tafel gezeten. Bijvoorbeeld architecten, specialisten op het gebied van water, ruimtelijke ordening, maar ook belanghebbende partijen uit de streek. Gezamenlijk zijn door middel van een schetsen, ideeën en oplossingen voor diverse uitdagingen verkend. Deze ontwerpen zijn verder uitgewerkt tot meer concrete (deel)plannen, welke hebben geleid tot een Projectplan Waterwet en Bestemminsplan Peelse Loop. De procedures hiervan zijn doorlopen.

Wat is er gebeurd?

 • Het uitvoeren van een beekontwikkelingsproject met aaneg van ecologische verbindingszones;
 • De ontwikkeling van een nieuwe rondweg (de Noord-om) waarbij de herinrichting van de beek in het ontwerp is geïntegreerd;
 • Het inrichten van mooie natuurlijke groene zones langs de Peelse Loop en diverse zijwaterlopen;
 • Het optimaal benutten van gebiedseigen (versus gebiedsvreemd) water;
 • Bijzondere aandacht aan (jeugd)participatie.

Om de plannen te realiseren, moest natuurlijk ook voldoende financiering worden gevonden. Het project is gefinancierd met diverse provinciale subsidies en eigen bijdragen van de gemeente Gemert-Bakel en waterschap Aa en Maas.

Planning

De werkzaamheden voor alle drie de deeltrajecten zijn eind 2017 afgerond. 

Bovenloop

Het deeltraject Bovenloop van de Peelse Loop loopt van de Reijseweg tot aan de Energieweg. Op dit deeltraject heeft aannemer F.J. van Uijtert BV diverse werkzaamheden aan de Peelse Loop uitgevoerd. Eind augustus 2017 is de aannemer gestart met de werkzaamheden en eind november 2017 zijn de werkzaamheden afgerond. Het volgende is gerealiseerd:

 • Er is een nieuwe beekloop gegraven;
 • Het ‘oude’ traject van de Peelse Loop is deels gedempt;
 • Natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd;
 • De zandvang nabij industrieterrein Wolfsveld is uitgebaggerd en opnieuw ingericht.

De waterinlaat bij de Sijpseweg is inmiddels dichtgezet en het ‘gebiedseigenwater’ (neerslag en kwel) vormt nu de afvoer in de Peelse Loop. Door aanpassingen in het profiel van de Peelse Loop is de stroomsnelheid in de beek toegenomen wat gunstig is voor de waterdieren. Er zijn diverse fietspaden aangelegd om het water en de natuur ook van dichtbij te kunnen beleven. Er is ook een fietsbrug over de Peelse Loop geplaatst. Deze zorgt voor de verbinding tussen de route vanaf de Rooijehoefsedijk en de Reijseweg. Zoals gepland is dit deeltraject in november 2017 opgeleverd.

Benedenloop

Het deeltraject Benedenloop van de Peelse Loop loopt van de Boekelseweg tot aan de uitmonding van de Peelse Loop in rivier de Aa bij de Handelsesteeg. Voor dit deeltraject is aannemer J. van den Brand BV geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ook hier is de aannemer eind augustus gestart met de uitvoeringswerkzaamheden en zijn de werkzaamheden eind 2017 afgerond. In september en begin oktober is beplanting gerooid en is gestart met het graven van de nieuwe beekloop. De graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden onder archeologische begeleiding. Er zijn bij de graafwerkzaamheden geen bijzonderheden gevonden. De aannemer heeft eind 2017 de afrondende werkzaamheden uitgevoerd zoals het aanplanten van bomen en struiken, de aanleg van de onderhoudspaden en het egaliseren van het werkterrein. De weersomstandigheden waren over het algemeen gunstig. De werkzaamheden hebben hierdoor niet tot belemmering van de afvoer van de Peelse Loop gezorgd.

Nazorg

Vanaf januari 2018 is gestart met de nazorg- en beheerfase. Onze beheerders houden ‘het gedrag’ van de nieuwe Peelse Loop goed in de gaten. Natuurlijke dynamiek, zoals erosie en aanzanding, mag plaatsvinden in de beek, maar mag niet tot onacceptabele schade of overlast leiden. We houden dus een vinger aan de pols.

Dit doen we samen met de streek door het oprichten van een tijdelijk beheerteam met partijen uit de klankbordgroep. Gedurende een periode van minimaal 2 jaar gaan we de ervaringen en kennis delen en indien nodig het beheer van de nieuwe beekloop hierop aanpassen. Ook de resultaten van de grondwatermonitoring wordt met het beheerteam besproken.

Nieuwsbrief

Voo het project zijn een aantal digitale nieuwsbrieven verstuurd om geïnteresseerden en omwonenden op de hoogte te houden van de werkzaamheden en de planning. Bekijk de nieuwsbrieven hieronder:

Contact 

Projectleider: Leon van Hoften T. (06) 439 82 507 E. lvanhoften@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners  

Dronefilm beekontwikkeling Peelse Loop

Loading the player