Beekontwikkeling Peelse loop

De Peelse Loop ligt aan de noord- en oostzijde van Gemert. Dit project is een gebiedsontwikkeling waarbij verschillende onderwerpen gelijktijdig worden aangepakt. Het gaat om: water, verkeer, leefomgeving en natuur & recreatie.

Door een unieke samenloop van omstandigheden doet zich de kans voor om de Peelse Loop integraal aan te pakken. Zo kunnen we de krachten (en financiën) van alle instanties bundelen en meerwaarde generen. We pakken de Peelse Loop in drie deeltrajecten aan: de  Bovenloop, Middenloop (Noord-om) en Benedenloop; samen een traject van zo’n tien kilometer.

Het project pakt de volgende ontwikkelingen aan:

 • woongebied Doonheide;
 • de aanleg van de Noord-om;
 • de ontwikkelingen rondom bedrijventerrein Wolfsveld;
 • en de waterdoelen (beekontwikkeling, ecologische verbindingszone).

Schetsen maken projectplan

Voorheen hebben we met verschillende deskundigen en betrokkenen rond de tafel gezeten. Bijvoorbeeld architecten, specialisten op het gebied van water, ruimtelijke ordening, maar ook belanghebbende partijen uit de streek. Gezamenlijk zijn door middel van een schetsen, ideeën en oplossingen voor diverse uitdagingen verkend. Deze ontwerpen zijn verder uitgewerkt tot meer concrete (deel)plannen, welke hebben geleid tot een Projectplan Waterwet en Bestemminsplan Peelse Loop. De procedures hiervan zijn doorlopen.

Wat gaat er gebeuren?

 • Het uitvoeren van een beekontwikkelingsproject met ecologische verbindingszones;
 • De ontwikkeling van een nieuwe rondweg (de Noord-om) waarbij de herinrichting van de beek in het ontwerp wordt geïntegreerd;
 • Het inrichten van mooie natuurlijke groene zones langs de Peelse Loop en diverse zijwaterlopen;
 • Het optimaal benutten van gebiedseigen (versus gebiedsvreemd) water;
 • Bijzondere aandacht aan (jeugd)participatie.

Om de plannen te realiseren, moet natuurlijk ook voldoende financiering worden gevonden. Het project wordt gefinancierd met diverse provinciale subsidies en eigen bijdragen van de gemeente Gemert-Bakel en waterschap Aa en Maas.

Planning

Momenteel is de realisatie van de Noord-Om in combinatie met de beekontwikkeling van de Middenloop in volle gang. Tevens heeft de detailuitwerking van het ontwerp van de Bovenloop en de Benedenloop plaats gevonden in bestekken. Deze zijn eind juli 2017 aanbesteed, waarbij de aannemers in beiden trajecten direct na de bouwvak zijn gestart met de uitvoeringswerkzaamheden.

Bovenloop

Het deeltraject Bovenloop van de Peelse Loop loopt van de Reijseweg tot aan de Energieweg. Voor dit deeltraject is aannemer F.J. van Uijtert BV geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Eind augustus 2017 is de aannemer begonnen met de voorbereidingen voor de graafwerkzaamheden. Denk hierbij aan het opschonen van de Peelse Loop en het verwijderen van begroeiing.Het volgende is in september en begin oktober gerealiseerd:

 • De nieuwe beekloop is gegraven;
 • Het ‘oude’ traject van de Peelse Loop is deels gedempt;
 • Natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd;
 • De zandvang nabij industrieterrein Wolfsveld is uitgebaggerd en opnieuw ingericht.

De waterinlaat bij de Sijpseweg is inmiddels dichtgezet en het ‘gebiedseigenwater’ (neerslag en kwel) vormt nu de afvoer in de Peelse Loop. Door aanpassingen in het profiel van de Peelse Loop is de stroomsnelheid in de beek toegenomen wat gunstig is voor de waterdieren. Er zijn inmiddels diverse fietspaden aangelegd om het water en de natuur ook van dichtbij te kunnen beleven (zie foto). Binnenkort wordt de fietsbrug over de Peelse Loop geplaatst. Deze zorgt voor de verbinding tussen de route vanaf de Rooijehoefsedijk en de Reijseweg. In oktober, november en december zal de aannemer nog diverse afrondende werkzaamheden uitvoeren, zoals het plaatsen van diverse rasters, beplanting en de fietsbrug. Zoals gepland, wordt dit deeltraject voor het eind van het jaar opgeleverd.

Benedenloop

Het deeltraject Benedenloop van de Peelse Loop loopt van de Boekelseweg tot aan de uitmonding van de Peelse Loop in rivier de Aa bij de Handelsesteeg. Voor dit deeltraject is aannemer J. van den Brand BV geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ook hier is de aannemer eind augustus gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. In september en begin oktober is beplanting gerooid en is gestart met het graven van de nieuwe beekloop. De graafwerkzaamheden zijn nog bezig en vinden plaats onder archeologische begeleiding. De archeologische begeleiding is nog niet afgerond, maar er zijn tot op heden geen bijzonderheden gevonden. Voor de rest van oktober, november en december staan baggerwerkzaamheden en grondtransport gepland. De aannemer probeert hierbij de overlast in de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast worden op dit moment de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de fietspaden en fietsbrug over de Peelse Loop ter hoogte van de Molenbroekse Loop. De weersomstandigheden waren tot nu toe gunstig. De werkzaamheden hebben hierdoor niet tot belemmering van de afvoer van de Peelse Loop gezorgd. Naar verwachting wordt ook dit deeltraject eind 2017 opgeleverd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de actuele werkzaamheden en de planning? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link.

Eerdere edities

Contact 

Projectleider: Leon van Hoften T. (06) 439 82 507 E. lvanhoften@aaenmaas.nl.

Dagelijks toezichthouder tijdens de uitvoering: Jeroen Dinghs T. (06) 426 36 378.

Samenwerkingspartners