Natte natuurparel Sang en Goorkens

Het gebied Sang en Goorkens is door de provincie aangewezen als natte natuurparel. Dit is een waardevol natuurgebied met van oudsher bijzondere natuurwaarden die afhankelijk zijn van grondwater (kwel). Dit soort gebieden staan landelijk onder druk door verdroging. Waterschap Aa en Maas heeft als taak de waterhuishouding van de natte natuurparel Sang en Goorkens gebied aan te pakken zodat verdroging kan worden tegengegaan. Het project is inmiddels afgerond.

Locatie

De natte natuurparel Sang en Goorkens ligt ten noordoosten van de Strabrechtse Heide, tussen de dorpen Mierlo en Lierop.

Natte Natuurparel Sang en Goorkens - kaart

Maatregelen: dit is er gebeurd

Er zijn al verschillende stappen gezet ten behoeve van het hydrologisch herstel en het verbeteren van de waterkwaliteit van de natte natuurparel. In de periode oktober 2013 – april 2014 is een groot aantal maatregelen uitgevoerd om het watersysteem in en om het natuurgebied her in te richten. Landbouw en natuur zijn zo hydrologisch gescheiden waardoor verdroging beter kan worden tegengegaan.

Het waterschap heeft de volgende maatregelen genomen:
•    Aanleggen van enkele nieuwe waterlopen
•    Verondiepen en peilophoging van bestaande waterlopen
•    Aanleg van stuwen en drempels in de Goorloop en de Grensloop

Natte Natuurparel Sang en Goorkens, nat weiland, winter landschap

Ook is gestreefd naar de optimalisatie van de beleefbaarheid en recreatieve ontsluiting van het gebied. De Goorloop en de Vleutloop hebben weer een natuurlijker uitstraling gekregen en dienen als leefgebied voor diverse soorten.

Contact

Projectleider: Ernst-Jan Melisie, T. (073) 615 8226 E. emelisie@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Lees meer over

Droogte Natuur en recreatie