Natte natuurparel Sang en Goorkens

Het gebied Sang en Goorkens is door de provincie aangewezen als natte natuurparel. Dit is een waardevol natuurgebieden met van oudsher bijzondere natuurwaarden die afhankelijk zijn van grondwater (kwel). Dit soort gebieden staan landelijk onder druk door verdroging. Waterschap Aa en Maas heeft als taak de waterhuishouding van de natte natuurparel Sang en Goorkens gebied aan te pakken zodat verdroging kan worden tegengegaan. Het project is inmiddels afgerond.

Rondom de Natte natuurparel liggen tevens opgaven voor beekherstel van de Goorloop en Vleutloop en voor het aanleggen van ecologische verbindingszones (evz’s). Zie hiervoor de projectpagina ‘EVZ en beekherstel Goorloop Sang en Goorkens ’.

Locatie

De natte natuurparel Sang en Goorkens ligt ten noordoosten van de Strabrechtse Heide, tussen de dorpen Mierlo en Lierop.

Natte Natuurparel Sang en Goorkens - kaart

Maatregelen: dit is er gebeurd

Er zijn al verschillende stappen gezet ten behoeve van het hydrologisch herstel en het verbeteren van de waterkwaliteit van de natte natuurparel. In de periode oktober 2013 – april 2014 is een groot aantal maatregelen uitgevoerd om het watersysteem in en om het natuurgebied her in te richten. Landbouw en natuur zijn zo hydrologisch gescheiden waardoor verdroging beter kan worden tegengegaan.

Het waterschap heeft de volgende maatregelen genomen:
•    Aanleggen van enkele nieuwe waterlopen
•    Verondiepen en peilophoging van bestaande waterlopen
•    Aanleg van stuwen en drempels in de Goorloop en de Grensloop

Natte Natuurparel Sang en Goorkens, nat weiland, winter landschap

Volgend op dit hydrologisch herstel willen waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Someren en Geldrop-Mierlo ook invulling geven aan de evz- en beekherstelopgaven van de Goorloop en Vleutloop . Ook wordt gestreefd naar de optimalisatie van de beleefbaarheid en recreatieve ontsluiting van het gebied. De Goorloop en de Vleutloop krijgen weer een natuurlijker uitstraling en dienen als leefgebied voor diverse soorten. In de komende jaren (2014 – 2017) worden hiervoor de plannen verder uitgewerkt.

Contact

Projectleider: Guido Atsma, T. (073) 615 8306 E.  gatsma@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Lees meer over

Droogte Natuur en recreatie