Beekontwikkeling Goorloop en Vleutloop rond Sang en Goorkens

Rondom de Natte Natuurparel Sang en Goorkens liggen opgaven voor beekontwikkeling van de Goorloop en Vleutloop en voor het aanleggen van ecologische verbindingszones (evz’s). Een EVZ zorgt ervoor dat verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden worden. Hierdoor krijgt de natuur meer ruimte en kunnen dieren makkelijker van het ene naar het andere gebied trekken. Ook zorgt het voor meer diversiteit aan planten.

Locatie

De Goorloop ontspringt bij Sang en Goorkens nabij Mierlo en mondt bij Beek en Donk uit in de Aa. In dit project worden plannen gemaakt voor herinrichting van drie trajecten in de bovenloop rond de natte natuurparel Sang en Goorkens.

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

Voor de drie beektrajecten Overakkerseloop, Vleutloop en Goorloop is in een inrichtingsvisie uitgewerkt hoe de herinrichting van de beek en het inrichten van een EVZ er in grote lijnen uit zou kunnen zien. Per traject wordt vervolgens, waar mogelijk, verder invulling gegeven aan deze doelen.

Vleutloop

Langs de Vleutloop wordt een EVZ aangelegd. Via deze verbindingszone kunnen diverse plant- en diersoorten zich weer verplaatsen tussen de natuurgebieden Strabrechtse Heide en Sang en Goorkens. Voor de realisatie van een EVZ langs de Vleutloop is een projectplan Waterwet opgesteld. Het projectplan is op 27 maart 2017 door het Dagelijks Bestuur van het waterschap vastgesteld en is hier te downloaden. In dit plan zijn de volgende maatregelen uitgewerkt:

  • Deels verleggen van de Vleutloop en aanleg van flauwe oevers;
  • Aanleg van greppels, natte laagtes ten behoeve van amfibieën;
  • Aanleg van houtwallen o.a. als winterhabitat voor amfibieë;
  • Ontwikkelen van kruiden- en faunarijk grasland door middel van gericht beheer.

Goorloop

De Goorloop is aangewezen als te herstellen beek. Dit betekent dat de wens is om de beek natuurlijker in te richten om meer ruimte te bieden aan natuurlijke beekprocessen en watergebonden natuur. Voor het beektraject Goorloop zijn momenteel onvoldoende mogelijkheden om deze herinrichting te realiseren. De komende jaren zullen kansen in combinatie met andere gebiedsdoelen verder verkend worden. In 2017 zullen wel twee vispassages worden gerealiseerd. Het projectplan Waterwet hiervoor is op 20 februari 2017 door het Dagelijks Bestuur van het waterschap vastgesteld en is hier te downloaden.

Overakkerseloop

Voor het traject Overakkerseloop zijn na verkenning onvoldoende mogelijkheden gebleken om de doelen op korte termijn te realiseren. Kansen en mogelijke koppelingen met andere gebiedsopgaven zullen de komende jaren in de gaten gehouden worden.

Status en planning

 In 2016 zijn maatregelen uit de inrichtingsvisie die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, doorvertaald in inrichtingsontwerpen (zie projectplannen Waterwet EVZ Vleutloop en vispassages Goorloop). De inrichtingsvisie en de projectplannen zijn vastgesteld en hebben ter inzage gelegen. In september 2017 start de uitvoering van de twee vispassages in de Goorloop. In oktober 2017 start de aanleg van de EVZ langs de Vleutloop. Eind 2017 moet het werk langs de Goorloop en Vleuloop klaar zijn.

Contact

Projectleider: Guido Atsma, T. (073) 615 8306 E. gatsma@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

•    Provincie Noord-Brabant
•    Gemeente Someren
•    Gemeente Geldrop-Mierlo