Clusterproject vismigratie

Binnen het programma Gezond en Natuurlijk watersysteem werkt waterschap Aa en Maas onder andere aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Eén van de maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de ecologie is het aanleggen van vispassages.

Veel waterlopen zijn tegenwoordig gereguleerd met stuwen en gemalen. Deze vormen stuk voor stuk een barrière voor vissen om zich vrij te verplaatsen. Veel vissoorten stellen voor verschillende fasen in hun levenscyclus verschillende eisen aan hun omgeving en zoeken bijvoorbeeld voor de voortplanting de bovenloop van beken op. Het vispasseerbaar maken van stuwen draagt bij aan een gezondere en evenwichtiger visstand. Om versneld werk te maken hiervan is in 2016 een uitvoeringsprogramma voor de aanleg van vispassages gestart: het clusterproject vismigratie. Doelstelling van dit uitvoeringsprogramma is om in de periode 2016 – 2020 30 tot 35 knelpunten vismigratie binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas op te lossen.

Locatie

De locaties waar in het kader van dit uitvoeringsprogramma vispassages worden aangelegd liggen verspreid door het hele beheergebied van waterschap Aa en Maas, in alle vier de districten Hertogswetering, Raam, Boven Aa en Beneden Aa. Op onderstaand kaartje zijn de locaties weergegeven.

Locaties clusterproject vismigratie. Groen: gerealiseerd, Rood: gepland. (stand van zaken maart 2019)

Wat gaat er gebeuren?

Er bestaan verschillende typen vispassages. Per locatie is het maatwerk welk type het best passend is, dit hangt onder andere af van de waterbeschikbaarheid, het te overbruggen peilverschil van de stuw en de beschikbare ruimte langs de stuw. Binnen het clusterproject vismigratie worden vooral technische vispassages aangelegd, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde De Wit vispassage (zie uitleg onder de foto's). Waar de situatie het toelaat worden echter ook meer natuurlijk ogende oplossingen gekozen. In de afbeeldingen hieronder zijn wat voorbeelden opgenomen van vispassages die binnen het clusterproject reeds zijn gerealiseerd in 2016-2017.

Bekkens in hoofdloop (Wambergse beek)
De Wit vispassage (Goorloop)
De Wit vispassage (Luisbroekse Wetering)
Hellingvispassage (Goorloop)
Traploze nevengeul (Goorloop)

Wat is een De Wit vispassage?

Een De Wit vispassage is een constructie van beton, staal of kunststof die in het talud kan worden aangebracht, door of om de damwand van de stuw heen. Stuw en vispassage vormen zo een compact geheel en dit is dus een goede oplossing als de beschikbare ruimte langs de waterloop beperkt is. De De Wit vispassage bestaat uit een langwerpige, gesloten bak met binnenin tussenschotten die de bak in kamers verdelen. In ieder tussenschot is een opening (venster) aangebracht. Zo ontstaat een waterstroom om de stuw heen waarbij het peil via de kamers in stapjes van 5 cm wordt overbrugd. Vissen kunnen op deze manier via de kamers de stuw stroomopwaarts passeren.

 Lopende Plannen

 Op dit moment zijn er twee plannen in procedure (klik op de linkjes om de volledige projectplannen te lezen):

Contact

Projectleider: Guido Atsma, T. (073) 615 83 06 , E. gatsma@aaenmaas.nl

Cofinanciering

Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en de Europese Unie.