Peelvenen Deurnsche Peel

Het natuurgebied Deurnsche Peel is samen met de in Limburg gelegen Mariapeel een aaneengesloten natuurgebied van circa 2.800 hectare. Met de nabijgelegen De Bult en Mariapeel vormt het een restant van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van levend hoogveen. Na de ontginning van het Peelgebied is de Deurnsche Peel / Mariapeel als een eiland in een sterk ontwaterd landbouwgebied komen te liggen. Dit heeft in het verleden geleid tot verdroging van de Deurnsche Peel en de Mariapeel, waarbij zeldzame en bijzondere dier- en plantsoorten verdwenen.

Natuurgebied de Deurnsche Peel is niet zomaar een natuurgebied. Het heeft dusdanige, bijzondere natuurwaarden dat het door Europa is aangewezen als Natura-2000 gebied. Daarnaast is het gebied door de provincie Noord-Brabant bestempeld als Natte Natuurparel. Natte Natuurparels zijn natuurgebieden met bijzondere ecologische waarden, die afhankelijk zijn van water. Veel van die gebieden, waar onder de Deurnsche Peel, zijn verdroogd.

Landinrichtingsplan Peelvenen

In 2005 is het Landinrichtingsplan Peelvenen vastgesteld voor zowel het Brabantse als Limburgse deel. Het doel van het Landinrichtingsplan is onder andere om te komen tot het realiseren van levend hoogveen en andere hoogveeneigen vegetatietypen in de bestaande en nieuwe natuurgebieden.

Peelvenen Deurnsche Peel - levend hoogveen

Locatie

De Deurnsche Peel is gelegen in de zuidoost hoek van de provincie Noord-Brabant in de gemeente Deurne, pal tegen de grens met de provincie Limburg. De plaatsen Griendtsveen en Helenaveen zijn de twee dorpen met veel vervenershistorie en bieden toegang tot het peelgebied.

Peelvenen Deurnsche Peel - kaart

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

In het Landinrichtingsplan worden doelen en maatregelen genoemd die verder gaan dan water alleen. Wat betreft de doelen van het waterschap zijn de maatregelen gericht op het in stand houden en uitbreiden van hoogveen door de verdroging van het natuurgebied tegen gaan. Maatregelen bestaan onder meer uit:

  • Verbeteren waterhuishouding van de Cultuurzone langs de Helenavaart, zodat bewoning en cultuurhistorie in tact blijven;
  • Inrichten en opzetten waterpeilen voormalige landbouwgebieden tot nieuwe natuur nadat deze verworven zijn;
  • Dempen Soeloop noord-zuid;
  • Verondiepen Soeloop oost-west; en
  • Aanleggen nieuwe kunstwerken als stuwen en gemalen.

In de Deurnsche Peel langs de Soemeersingel wordt onder meer 135 hectare voormalige landbouwgrond ingericht tot hoogveenondersteunend landschap.  Daartoe wordt plaatselijk bovengrond afgegraven en wordt het watersysteem aangepast. Belangrijk onderdeel  is het dempen van een groot deel van de Soeloop. Op het noord-zuid gelegen tracé wordt vervolgens een kade aangebracht om te voorkomen dat water van het voormalige landbouw naar de kern van het natuurgebied stroomt. Met dit pakket aan maatregelen wordt water vastgehouden en moeten de waterpeilen zich stabiliseren zodat het hoogveen zich in de Deurnsche Peel verder kan ontwikkelen.

Peelvenen Deurnsche Peel

Status en planning

Voor de Deurnsche Peel heeft het waterschap een GGOR  (Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime) studie uitgevoerd naar de waterhuishouding. Ook is het verschil beschreven tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. In aanvulling op het Landinrichtingsplan is een maatregelenpakket opgesteld. De GGOR visie is na inspraak samen met de nota van zienswijzen vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 8 april 2011. 

Inmiddels zijn vier fasen in de omgeving van de Soemeersingel / Middengebied zo goed als afgerond. Ook het bestek van Koningshoeven Natuur is uitgevoerd. Voor meer informatie over het LIFE+ project in de Deurnsche Peel zie ook www.peelveneninuitvoering.nl.

Contact

Projectleider: Albert Vrielink, T.  073 615 8230, E. avrielink@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Handleiding DINO

In het DINO-loket van TNO kunt u gegevens bekijken over onder andere de bodem en het grondwater. Ook de grondwatergegevens uit het monitoringsplan van de Deurnsche Peel zijn opgenomen in het DINO-loket. Wilt u weten hoe u deze informatie kun opvragen, dan kunt u gebruik maken van onze handleiding.

Natschaderegeling Deurnsche Peel