Peelvenen De Bult

De Peelvenen kampen met verdroging. In de Bult komen restanten van hoogveen, berkenbos en droge en vochtige heide voor. Net als in de Groote Peel en de Deurnsche Peel heeft het waterschap ook hier gekeken hoe deze restanten behouden en hersteld kunnen worden. Hierbij is onderzocht welke maatregelen nodig zijn, ook met betrekking tot de landbouw, bewoners en cultuurhistorie.

Peelvenen de Bult - beek

Locatie

De Bult ligt op de grens van de provincies Brabant en Limburg in de gemeente Deurne. Direct ten noorden van het gebied ligt de Kaweise Loop. Het gebied vormt samen met De Deurnsche Peel en De Groote Peel het natuurgebied De Peelvenen.

Peelvenen de Bult - kaart

Maatregelen: dit is er gebeurd

In De Bult zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Het ondieper maken van interne waterlopen
  • Het dempen van grenssloten
  • Het aanleggen en lekdicht maken van de grondwal
  • Het compartimenteren van het natuurgebied
  • De aanleg van 5 stuwen
  • De aanleg van 18 hectare peil gestuurde drainage
  • Het ombouwen van 16 hectare traditionele drainage naar peil gestuurde drainage
  • Het aankoppelen van drainage benedenstrooms aan een nieuwe stuw.

Contact

Projectleider: Albert Vrielink, T. (073) 615 82 30, E. avrielink@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners