Groene Peelvallei Waterberging

Waterberging Groene Peelvallei is aangelegd zodat water van de Oude Aa en de Kaweise Loop langer vast kan worden gehouden. Hierdoor wordt de kans kleiner dat nabijgelegen woonwijken en gebieden verder benedenstrooms last krijgen van overstromingen.

Locatie

De waterberging ligt in het oosten van Noord-Brabant, tussen Helmond en Bakel, ten zuiden van de Bakelse brug. Het waterbergingsgebied ligt in het beekdal van de Bakelse Aa, de Oude Aa en de Kaweise Loop.

Maatregelen: dit is er gebeurd

Het waterschap heeft circa 70 hectare waterberging in de Groene Peelvallei gerealiseerd. De volgende inrichtingsmaatregelen zijn genomen:

  • Het plaatsen van een stuw net bovenstrooms op 35 m van de Bakelse brug. Wanneer een bepaalde afvoer overschreden wordt, kunnen we deze stuw gestuurd inzetten.
  • De aanleg van kades (ca. 35 m) langs de Bakelse Aa vanaf de stuw tot aan de brug. Aan de kant van gemeente Gemert-Bakel is een kade aangelegd die niet langs maar dwars op de beek loopt en de hoogtes van het terrein volgt.
  • Het verstevigen van het wegtalud van de Bakelse brug aan de kant van gemeente Helmond om de stabiliteit tijdens overstroming te waarborgen.

De werkzaamheden in het gebied zijn in oktober 2012 afgerond. Waterberging vindt plaats waar de beek van nature overstroomt bij hoog water. Naar verwachting  zal het waterbergingsgebied eens in de 10-20 jaar ingezet moeten worden en zal eens in de 100 jaar helemaal gevuld zijn.

Contact

Projectleider: Fer Kalis, T.(073) 6158350, E. fkalis@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners   

Lees meer over

Wateroverlast