Groene Peelvallei Centrumgebied

Om wateroverlast tegen de gaan en het leefgebied van planten en dieren te vergroten is de het centrumgebied van de Groene Peelvallei, de beekdalen van de Oude Aa, de Kaweise Loop en de Vlier, opnieuw ingericht.

Locatie

Het centrumgebied van de Groene Peelvallei ligt tussen Deurne, Helmond en Bakel. Het bestaat uit een zwak golvend dekzandlandschap waar drie beekdalen bij elkaar komen: de Oude Aa, de Kaweise Loop en de Vlier.

Maatregelen: dit is er gebeurd

De doelen voor dit gebied waren:

  • Beekherstel;
  • Verbeteren van natuur (Ecologische Verbindingszone EVZ, natuurvriendelijke oevers, Kader Richtlijn Water KRW, vismigratie);
    Waterberging in de beekdalen van de Oude Aa, Kaweise Loop en de Vlier;
  • Versterking van de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied;
  • De beleving van het gebied versterken door het ontwikkelen en uitbreiden van recreatieroutes en knooppunten.

De Kaweise Loop en de Oude Aa zijn inmiddels opnieuw ingericht. In 2013 werden de werkzaamheden afgerond. De oevers van de beken zijn hier op verschillende plekken verflauwd en voor amfibieën zijn poelen aangelegd. De beekdalen functioneren hierdoor nu als ecologische verbindingszone.

Paddenboel naast Oude Aa

Contact

Projectleider: Fer Kalis, T. (073) 615 8350, E. fkalis@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners