Gebiedsontwikkeling Smakterbroek

In 2016 was er door hevige regenval sprake van wateroverlast in het gebied Smakterbroek, met name bij de dorpen Holthees en Smakt. Door klimaatverandering kunnen dit soort piekbuien vaker voorkomen. Waterschap Aa en Maas zoekt met perceeleigenaren, inwoners en ondernemers in het gebied naar ruimte voor water en een goede combinatie van landbouw, wonen en natuur.

In 2014 is de Vierlingsbeekse Molenbeek hersteld van een afleidingskanaal naar een natuurlijke beek met een zandige oever in de Maas. Een vergelijkbaar herstel is voorzien voor de Campagnebeek nabij Maashees. Dat verbetert de natuur en versterkt de verbindingen door het gebied.


Smakterbroek doet mee aan het LIFE Integraal Programma Delta Natuur en krijgt subsidie van de Europese Unie. Samen met nog 22 gebieden werken we samen om de natuur in en langs de grote wateren te herstellen en verder te ontwikkelen. Daarbij zoeken we oplossingen voor de spanningen tussen veiligheid, economie en ecologie. Zie: http://life-ip-deltanatuur.nl.

Locatie

De naam van het gebied Smakterbroek is afkomstig van het broek, dat betekent een laag gelegen nat gebied met opwellend grondwater. Aan de oostkant stroomt de onbedijkte Maas; aan de westkant loopt de Vierlingbeekse Molenbeek door een oude meander van de Maas. Ertussen is het terrassenlandschap herkenbaar dat van oudsher zorgt voor veiligheid tegen hoogwater. Als de Maas meer water gaat afvoeren, zoals het Deltaprogramma Rivieren berekent, dan kan dat gevolgen hebben voor Smakterbroek.

<Klik hier voor een vergroting van de kaart>

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

Waterschap Aa en Maas bepaalt niet alleen wat er gebeurt in Smakterbroek. Dat gebeurt in overleg met de twee gemeenten, de beide provincies, het waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, de bedrijven, agrariërs en de inwoners van het projectgebied. Rijkswaterstaat kijkt over de schouder mee. In 2018 maken we een structuurkaart voor de toekomst van het gebied. Waar komt natuur? Waar water? Waar blijven de agrarische bedrijven? Brengen toerisme en recreatie extra kansen voor het gebied? Op deze vragen hopen we antwoord te kunnen geven aan het einde van 2018.

Videoverslag van gebiedsproces 

Van alle bijeenkomsten in het gebiedsproces maakt het waterschap een videoverslag. Tot nu toe zijn de volgende video's gemaakt: 

Tweede werkplaats 5 september 2018

 

Veldbezoek agrariërs 

 

Eerste Werkplaats 18 april 2018 

Bestuurlijke regiegroep 20 december 2017 

 

Status en planning

In 2018 verkennen we de wensen en mogelijkheden met eigenaren, beheerders en gebruikers in Smakterbroek. Dat gebeurt onder andere met bijeenkomsten in het gebied. En we berekenen de verwachte effecten van maatregelen. In 2019 komt er een keuze voor maatregelen en starten de voorbereidingen voor uitvoering.

Studenten challenge

In september 2018 starten een aantal studentengroepen met een opdracht voor het project Smakterbroek. Er is gezocht naar jonge talenten om na te denken hoe we het gebied droog kunnen houden of juist nat kunnen maken. Waterschap Aa en Maas en Werkplaats De Gruyter dagen studenten van uiteenlopende opleidingen uit om als jonge professionals met het meest innovatieve idee te komen. Vanuit een integrale aanpak in multidisciplinaire teams. Van landschapsinrichting tot psychologie, van geologie tot communicatie. Bekijk hier meer over de challenge. 

Contactpersoon

Projectleider: Erik Opdam , M. eopdam@aaenmaas.nl , T. (073) 615 66 18.

Samenwerkingspartners