GGOR Landhorst op Peil

Rond Landhorst en Wanroij heeft waterschap Aa en Maas samen met agrariërs de landbouwwatervoorziening verbeterd in de eerste GGOR Landbouw pilot, Landhorst op Peil. De zandgronden in het gebied zijn kwetsbaar voor droogte. Het water stroomt snel weg via sloten, met droogteschade aan gewassen en verdroging van de natuur tot gevolg. Tegelijkertijd neemt de kans toe op wateroverlast in het lage gebied rondom Wanroij. Doel van de samenwerking was dan ook om gezamenlijk te komen tot een watersysteem waar (grond)water langer beschikbaar is, waardoor minder beregening noodzakelijk is en wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Cartoon water afvoeren of vasthouden als het nodig is.

Locatie

Het projectgebied van de GGOR Landhorst ligt ten zuidwesten van de beek Lage Raam en heeft een oppervlakte van circa 4500 hectare. Het gebied bestaat grotendeels uit landbouwgrond, met enkele kleine bosgebieden. Het plangebied ligt in de gemeente Sint Anthonis en voor een klein deel in de gemeente Boekel. Binnen het plangebied bevinden zich een tweetal dorpskernen: Landhorst en Wanroij.
Binnen het gebied helt (zuidwest naar zuidoost) het maaiveld van 20 m+NAP (nabij het dorp Venhorst) tot aan 10 m+ NAP (in Wanroij’s Broek). Dit verklaart ook de hoge droge gronden en de nattere gronden rondom de Raam. Het projectgebied volgt de grenzen van de waterscheiding (Peelkanaal en Raam).

GGOR Landhorst op Peil - kaart

Maatregelen: wat is er gebeurd?

Via huiskamergesprekken zijn van circa 150 agrariërs de wensen en ideeën opgehaald. Samen is gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn. ‘Vasthouden als het kan en weg als het moet’ was de boodschap. Het eerste pakket maatregelen uitgevoerd in 2012 en 2013 bestond dan ook vooral uit maatregelen die te maken hadden met een verbeterde afvoer en betere sturing. Zo is het beheer en onderhoud verbeterd en zijn spelregels beheer en onderhoud duidelijk uitgewerkt voor gemeente en agrariërs (zie link). Belangrijke stuwen zijn geautomatiseerd en waar nodig gerenoveerd (bijvoorbeeld in de Lage Raam en het Peelkanaal). Er is een streefpeilenplan opgesteld voor alle stuwen in het gebied, welke is  vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Aa en Maas. Deze liggen nu vast voor de komende tien jaar. Om aan die peilen te kunnen voldoen is een aantal nieuwe stuwen geplaatst. Naast de nieuwe stuwen zijn ook twee wateraanvoerverbindingen gerealiseerd. Samen met de automatisering van twee belangrijke inlaten kan het water hierdoor constanter het gebied instromen en wordt het gebiedswater beter verdeeld.

GGOR Landhorst op Peil - stuw

Status en planning

Het project is inmiddels afgerond..

Contact

Projectleider:Ingrid Rijkers, T. (073) 615 8269, E. irijkers@aaenmaas.nl.

Bestuurslid bij ZLTO: Erik Geene, T. 06 53 407 264, E. erik.geene@hetnet.nl.

Samenwerkingspartners

Maatregelen in uw buurt

Met de viewer kunt u kijken welke maatregelen het waterschap heeft genomen in uw buurt. Dit kunt u doen door in te zoomen op uw buurt.