Maatregelen Wateroverlast Veldstraat Heeswijk-Dinther

De inwoners van de Veldstraat in Heeswijk ervaren wateroverlast vanuit de waterloop aan de zuidzijde van de Veldstraat. Naar aanleiding van de stedelijke wateropgave is het watersysteem van Heeswijk-Dinther getoetst. De waterloop langs de Veldstraat bleek daarbij niet aan de normen te voldoen.

Normen wateroverlast eind 2015 halen

Waterschap Aa en Maas moet volgens de Verordening Water van de Provincie Noord-Brabant er voor zorgen dat eind 2015 de normen voor wateroverlast worden gehaald. In het Waterbeheerplan 2010-2015 is ervoor gekozen om hierbij de prioriteit te leggen bij het oplossen van knelpunten bij kapitaalintensieve locaties. Het gaat dan om stedelijk gebied en glastuinbouwlocaties. Eén van deze locaties betreft de waterloop langs de Veldstraat in Heeswijk-Dinther.

Locatie

In de onderstaande figuur is het tracé van de waterloop langs de Veldstraat aangeven.

Kaart maatregelen wateroverlast Veldstraat Heeswijk-Dinther

Maatregelen: wat is er gebeurd?

Het doel van het project was het verminderen van wateroverlast in de Veldstraat en omgeving. De waterloop is verruimd door het aanbrengen van een beschoeiing en het vervangen van de bestaande duikers door duikers met een grotere diameter.

Status en planning

Het project is afgerond.

Contact

Projectleider: Fer Kalis, T. (073) 615 8350, E. fkalis@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Lees meer over

Wateroverlast