Aa Heeswijk-Dinther

In de jaren '30 is de Aa gekanaliseerd. Meanders werden afgesloten en kades aangelegd om het water zo snel mogelijk af te kunnen voeren. Bij een te hoge waterafvoer van de Aa kan hierdoor wateroverlast ontstaan in de gebieden benedenstrooms. In perioden met weinig neerslag gebeurt juist het tegenovergestelde: dan ontstaat droogte. Bovendien bieden de steile oevers weinig leefgebied voor planten en dieren. De Aa bij Heeswijk – Dinther wordt daarom aangepakt. Voor planten en dieren wordt een ecologische verbindingszone (evz) aangelegd. De eerste 1200 meter van het traject is inmiddels gerealiseerd.

Naast de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Aa werkt waterschap Aa en Maas ook samen met het Brabants Landschap aan het herstel van de natte natuurparel bij Kasteel Heeswijk. Hiervoor wordt gezocht naar maatwerkoplossingen om de grondwaterstand te verhogen.

Beek de Aa nu nog een rechte beek

Locatie

Het projectgebied Aa Heeswijk-Dinther beslaat een traject van 5 kilometer van de Aa tussen de Kilsdonkse Molen en het natuurgebied rondom kasteel Heeswijk.

Kaart projectgebied Aa Heeswijk Dinther

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

De Aa tussen de Kilsdonkse Molen en kasteel Heeswijk wordt opnieuw ingericht. Bij de herinrichting wordt een ecologische verbindingszone gerealiseerd tussen Veghel en Kasteel Heeswijk, en vindt verdrogingsbestrijding plaats binnen de ecologische hoofdstructuur. Met de herinrichting van de Aa wordt het traject aangesloten op de reeds gestarte projecten, zowel bovenstrooms (Masterplan Veghel, EVZ Zwanenburg) en benedenstrooms (Dynamisch Beekdal) van de Aa. Door de aanleg van de ecologische verbindingszone kunnen flora en fauna zich over en langs de Aa verspreiden. Om verdroging in het gebied tegen te gaan worden maatregelen genomen om de gewenste grondwaterstanden te halen.

Naast aanleg van de EVZ en de verdrogingsbestrijding worden ook andere aspecten meegenomen. Zo is er aandacht voor cultuurhistorie en wordt de beleefbaarheid van de beek vergroot. Door de aanleg van bijvoorbeeld een laarzenpad rond de beek krijgen de bewoners van Heeswijk-Dinther er bovendien een prachtig recreatiegebied bij.

De eerste 1200 meter EVZ is inmiddels gerealiseerd. Voor de overige 3,8 kilometer van het traject geldt dat op dit moment nog onvoldoende grond is verworven om verdere planvorming op te starten.

De Aa als kronkelende beek in het Dynamisch Beekdal.

Foto uit het Dynamisch Beekdal, beheer bij Heeswijk-Dinther wordt nog ingevuld.   

Kilsdonkse molen

Contact

Projectleider:  Guido Atsma, T. (073) 615 83 06 , E. gatsma@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners