Waterberging Diesdonk

Waterschap Aa en Maas heeft in 2014 een waterberging gerealiseerd op de locatie Diesdonk, ten zuiden van Helmond. Met deze waterberging wordt voorkomen dat delen van het stedelijke gebied van Helmond wateroverlast ondervinden bij een extreem hoge waterafvoer op de Aa. De waterberging heeft een omvang 139 hectare. Tijdens het hoogwater eind 2010 is het gebied al ingezet.

Waterberging Diesdonk is één van de belangrijkste en meest effectieve bergingsgebieden van het waterschap. Hoofddoel van de waterberging is het creëren van veiligheid tegen regionale overstromingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende (neven-)doelen:

 • Beekherstel/waternatuur (Astense Aa)
 • Vismigratie
 • Deelfunctie water voor landnatuur (ecologische verbindingszone)
 • Natte Natuurparel en ecologische hoofdstructuurWaterberging Diesdonk - hoogwaterstuw

Restopgave (fase 2)

Naast de realisatie van waterberging Diesdonk zijn er voor het gebied nog andere plannen. Het gaat om de realisatie van de beekherstelprogramma’s voor de Aa en Astense Aa, en de inrichting van het EHS-gebied ten noorden van de Astense Aa. Dit laatste hangt samen met de uitbreiding van het bedrijventerrein BZOB in de gemeente Helmond en dient als compensatie voor natuurwaarden die als gevolg van de aanleg van de waterberging zijn verdwenen. Daarnaast liggen er nog opgaven voor het realiseren van een ecologische verbindingszones langs de Astense Aa en Zuid-Willemsvaart en de Natte Natuurparel Oude Gooren-De Schouw. Gelet op recreatie is het streven om het gebied beter te ontsluiten voor langzaam verkeer. Hierbij gaat het vooral om verbindende routes langs beide beken waardoor het beekdal beter wordt beleefd. Ook zal worden nagegaan of deze functie bereikbaar is vanuit de omliggende woongebieden, het recreatiepark Oostappense Heide en de aanwezige boerderijcampings.

Voor de restopgave wordt integraal naar het gebied gekeken. Het waterschap kijkt daarbij niet alleen naar het water, maar heeft een bredere, maatschappelijke agenda.

Waterschapsopgaven Diesdonk

De nummers corresponderen met onderstaande kaartje. Nummer 4 is afgerond. Overige nummers moeten nog worden gerealiseerd. Deze staan op het programma voor 2018.

Waterberging Diesdonk - kaart restopgaven

 1. Oplossen knelpunten stedelijke wateroverlast.
 2. Oplossen knelpunten stedelijke wateroverlast.
 3. Natte natuurparel Oude Gooren (TOP, Voldoende water), 43 ha (betreft bestaand natuurgebied).
 4. Waterberging Diesdonk 135 ha (project is bijna afgerond, alleen op grondgebied Asten moeten nog de weg worden verhoogd).
 5. Oplossen knelpunt vismigratie (aanleg vispassage).
 6. EHS oplossen verdroogde natuurgebieden; overige EHS 21,4 hectare (agrarisch gebruik). Aankoop is geen taak voor waterschap maar wel goed te combineren met punt 8.
 7. Oplossen knelpunt vismigratie (vispassage).
 8. Beekherstel en EVZ Astense Aa,  1,9 km à gemiddeld 50 m brede strook, totaal 9,5 hectare.
 9. Beekherstel Aa (2,7 km) à gemiddeld 50 m brede strook, totaal 13,5 hectare.

Om vanuit het waterschap adequaat te reageren op de plannen in de regio is het van belang om zicht krijgen op kapitaalintensieve ontwikkelingen binnen het plangebied. De oriëntatie Diesdonk fase 2 moet de effecten van verschillende ingrepen op locatieniveau in beeld brengen alsook de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik, functiecombinaties of participatie door derden.

Locatie

Diesdonk ligt op het knooppunt van gemeente Helmond, Asten en Deurne (ten zuiden van Helmond).

Waterberging Diesdonk - kaart

De begrenzing van de waterberging Diesdonk is in hoofdlijnen vastgelegd in het Reconstructieplan De Peel. Ze valt globaal samen met de Kanaaldijk van de Zuid-Willemsvaart, de A67, de Aaweg, de Oostappense Dijk, de Heibergweg en de Stipdonkse Goorweg. Hiermee valt het plangebied binnen drie gemeentes: Helmond, Asten en Deurne.

Maatregelen: wat is er gebeurd?

Om de waterberging te realiseren heeft waterschap Aa en Maas enkele kades rond het gebied aangelegd. Ook is een hoogwaterstuw gerealiseerd. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Contact

Projectleider: Mark Kerkhoff,  T. (073) 615 82 28 E. mkerkhoff@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners