Peelvenen Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel is een aaneengesloten natuurgebied van circa 1.500 hectare dat ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Het vormt samen met de nabijgelegen Deurnsche en Mariapeel het restant van wat eens een uitgestrekt oerlandschap van levend hoogveen was. Na de ontginning van het Peelgebied is de Groote Peel als een eiland in een sterk ontwaterd landbouwgebied komen te liggen. Dit heeft in het verleden geleid tot verdroging van de Groote Peel, waarbij zeldzame en bijzondere dier- en plantsoorten verdwenen. 

Weids uitzicht over natuurgebied Groote Peel

Natura 2000

Natuurgebied De Groote Peel is niet zomaar een natuurgebied. Het heeft dusdanige, bijzondere natuurwaarden dat het door Europa is aangewezen als Natura-2000 gebied. Daarnaast is het gebied door de provincie Noord-Brabant bestempeld als Natte Natuurparel. Natte Natuurparels zijn natuurgebieden met bijzondere ecologische waarden, die afhankelijk zijn van water. Veel van die gebieden, waar onder de Groote Peel,  zijn verdroogd. Aan waterschap Aa en Maas de taak het gebied samen met de partners zó aan te pakken dat de natuurwaarden hersteld en behouden blijven.

Levend hoogveen

Hoogveen is een natte, zuurstofarme en sponsachtige grondsoort opgebouwd uit dode plantenresten. Het wordt levend hoogveen genoemd wanneer het een continue proces is waarbij veenmossen van onder afsterven en aan de bovenzijde aangroeien. Stopt dit proces, dan resteert een afgetakeld hoogveen. Op dit moment is de Groote Peel te droog waardoor het zeldzame hoogveen niet kan groeien. Om het hoogveen in stand te houden moet waterpeil in het gebied dus omhoog en stabiel blijven.

Locatie

De Groote Peel is gelegen in zowel de provincie Noord-Brabant als de Provincie Limburg. In Brabant ligt het in de gemeente Asten.

Kaart Groote Peel met deelprojecten

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

In de Groote Peel zijn verschillende projecten uitgevoerd: Project LIFE+ Groote Peel (maatregelen in het natuurgebied) en Project Groote Peel peilopzet (maatregelen rondom het natuurgebied).

Handleiding DINO

In het DINO-loket van TNO kunt u gegevens bekijken over onder andere de bodem en het grondwater. Ook de grondwatergegevens uit het monitoringsplan van de Deurnsche Peel zijn opgenomen in het DINO-loket. Wilt u weten hoe u deze informatie kun opvragen, dan kunt u gebruik maken van onze handleiding.

NatuurNetwerk Brabant

Door Natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden ontstaat een sterk Natuurnetwerk Brabant. Dat is niet alleen belangrijk voor plant en dier, maar ook om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden, zoals en overstromingen of watertekort. Want natuur vangt water op, houdt het vast en zorgt voor verkoeling tijdens hitte. Om klaar te zijn voor de toekomst, moeten we nu zorgen voor een goed waterbeheer, met balans tussen natuur en economie.

Waterschap Aa en Maas werkt daarom samen met verschillende Brabantse partners om het Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Dat doen we door projecten uit te voeren voor meer natuur, zoals het project Peelvenen Groote Peel.

Om het Natuurnetwerk Brabant in zijn geheel te realiseren, zijn nieuwe initiatieven welkom. De Brabantse partners nodigen bedrijven, particulieren, gemeenten en organisaties uit om zelf nieuwe natuur te maken en toe te voegen aan het Natuurnetwerk Brabant. Wilt u weten hoe u dat kan? Kijk op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl.

Meer weten over het Natuurnetwerk Brabant? Op de website van de provincie Noord-Brabant vindt u meer informatie of bekijk onderstaand filmpje.

NatuurNetwerk Brabant

Loading the player