LIFE+ Groote Peel

In de 19e eeuw begon in de Groote Peel de turfwinning. Na deze winning werden de gebieden ontgonnen en kwam er landbouw voor in de plaats. Het bijzondere hoogveen ging zo verloren. Op de plaatsen die niet ontgonnen zijn, bevinden zich natuurwaarden die lijken op het oorspronkelijke hoogveen. Het gebied is daarnaast van grote cultuurhistorische waarde door bijvoorbeeld de bruggen, lanen en historische gebouwen die er liggen. De natuurprojecten in de Peel streven naar herstel en behoud van het bijzondere hoogveen. Zo ook het project LIFE+ Groote Peel. Belangrijke voorwaarden in het project zijn de ontwikkelperspectieven van de omliggende landbouw en de aandacht voor de leefbaarheid van het gebied en cultuurhistorische waarden.
Kaart met projectgebied Groote Peel LIFE+

Locatie

Nationaal park De Groote Peel ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant, in de driehoek Meijel - Asten – Nederweert.

Landschap met water in Groote Peel 

Maatregelen: wat gaat er gebeuren?

Het watersysteem in het natuurgebied wordt opgedeeld in compartimenten. Hierdoor kan veel beter gestuurd worden op het waterpeil dat voor de hoogveenvorming gewenst is. Ook  kan het aanwezige water langer worden vastgehouden in het gebied. Om dit te bereiken wordt ruim 13 kilometer kade aangelegd of verhoogd en worden 38 stuwen aangelegd. Ook wordt ruim 17 kilometer waterloop gedempt, afgedicht of afgedamd om het wegstromen van water via de ondergrond verder te verminderen.

De belangrijkste maatregel voor de kwaliteit van het gebied vormt het verleggen van De Eeuwselse Loop naar de rand van de Groote Peel, parallel aan de N279. Dit zorgt ervoor dat de voedingsstoffen uit het water van De Eeuwselse Loop niet in de bodem van het natuurgebied komen. Dit is belangrijk omdat een ‘arme’ grond zonder veel voedingsstoffen optimale groeiomstandigheden biedt voor het ontwikkelen van hoogveen. In de uitwerking van deze maatregelen is aandacht voor de (ontginnings-) historie van het gebied, voor het uitsluiten van negatieve (hydrologische) effecten buiten het Natura 2000-gebied en voor de aanwezige natuurwaarden.

Hoogveen komt nog maar op paar plekken in Nederland voor en de Peel is er daar een van. Om het unieke hoogveen te herstellen is het belangrijk om een stabiel waterpeil te krijgen in de natuurgebieden. De projecten LIFE+ Peelvenen en LIFE + Groote Peel maken werk van deze opgave. Meer informatie over de Peelvenen: bekijk het filmpje via deze link.

 

Status en planning

Het LIFE+ project Groote Peel loopt tot medio 2018. Het ontwerp-projectplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in 2016 en 2017.

Contactpersoon

Assistent-projectleider: Sjors Hoek, T. 06-20092364 E. shoek@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners

Logo Life + Nature

Natura 2000

 

De Peelvenen zijn aangewezen als Natura-2000 gebieden. Het project LIFE+ Groote Peel wordt gesubsidieerd vanuit het LIFE-programma.