Groote Peel peilopzet

In en rond het natuurgebied de Groote Peel werkt waterschap Aa en Maas aan meerdere deelprojecten. Een van die deelprojecten is de peilopzet, waar een projectplan Waterwet voor is opgesteld. De peilopzet komt voort uit de optimalisatie van het peilbeheer van de Groote Peel, ook wel het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) genoemd. Hierin is vastgesteld dat peilopzet in de 2 kilometer zone rond de Groote Peel zal bijdragen aan de verdrogingbestrijding van het natuurgebied. Tevens is een deel van het gebied ook aangewezen als GGOR - landbouwgebied waar droogteproblematiek speelt.

Groote Peel peilopzet projectgebied

Locatie

Het projectgebied bestaat globaal uit de 2 kilometer attentiezone rondom de Groote Peel aan de Brabantse zijde. Het gebied is hoofdzakelijk gelegen in de gemeente Asten.

Maatregelen: wat is er gebeurd?

Het waterschap heeft de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Het aanpassen en/of verbeteren van duikers, stuwen en sloten;
  • Het opzetten van de waterpeilen in de A-watergangen;
  • Het automatiseren van stuwen;
  • Het nemen van compenserende maatregelen waaronder peilgestuurde drainage.

Status en planning

In 2009 heeft waterschap Aa en Maas samen met partners een GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime) visie voor de inrichting ontwikkeld. Deze visie beschrijft de waterhuishoudkundige maatregelen die kansrijk zijn, afgestemd op natuurdoelen. De haalbaarheidsstudie naar het opzetten van de peilen rondom de Groote Peel is in 2011 vastgesteld.

In 2013 hebben huiskamergesprekken plaatsgevonden met de agrariërs in het projectgebied. Doel van de gesprekken was om een beeld te krijgen van hun wensen met betrekking tot het nemen van maatregelen in de eigen waterhuishouding en dat van het waterschap. Op 13 december 2013 heeft het Algemeen Bestuur krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van een projectplan Waterwet waar deze maatregelen in zijn  opgenomen. In het voorjaar van 2014 is gestart met het gebiedsproces. Hierbij zijn de gepresenteerde maatregelen uit het maatregelenpakket besproken met de betrokken agrariërs. Tevens is gezocht naar aanvullende financiering.

Op 11 januari 2016 heeft het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas het projectplan, inclusief de nota van zienswijzen, en het streefpeilbesluit vastgesteld. Het streefpeilbesluit is per direct van kracht met uitzondering van de stuwen die nog niet zijn geautomatiseerd. 

Eind november 2016 is het project peilopzet Groote Peel afgerond. Er zijn in totaal 12 stuwen geautomatiseerd, 3 nieuwe stuwen geplaatst en de lokale afwatering van agrariërs is geoptimaliseerd. Met de nieuwe stuwen kan het peil geregeld worden in het gebied rondom de Groote Peel. Teveel, maar ook te weinig water in beken en sloten kan in een gebied zorgen voor overlast.

Contactpersoon

Projectleider: Albert Vrielink,  T. 073  615 8230, E. avrielink@aaenmaas.nl

Samenwerkingspartners

Film: Peilopzet in combinatie met peilgestuurde drainage