Astense Aa

De Astense Aa is vooral ingericht voor waterafvoer. De rechte beek en steile oevers zorgen voor wateroverlast bij extreme hoeveelheden neerslag, en voor droogte in periode waarin het weinig regent. Daarnaast zijn de steile oevers weinig aantrekkelijk voor planten en dieren. De Astense Aa wordt daarom opnieuw ingericht. Bochten (meanders) in de beek zorgen ervoor dat water vast kan worden gehouden, en het minder snel wordt afgevoerd. Zo is er ook voldoende water voor aangrenzende landbouwgebieden. De meanders bieden daarnaast ook leefgebied voor planten en dieren en een aantrekkelijke omgeving om te wandelen en te recreëren.

De rechte loop van de Astense Aa tussen Haamakkers en Oostappen

Locatie

De Astense Aa is een beekdal dat begint ten zuidoosten van Neerkant. Ter hoogte van Helmond mondt het beekdal uit in de Aa. Voor een deel vormt het de grens tussen de gemeente Deurne en de gemeente Asten. De Astense Aa is 8,5 kilometer lang. Waterschap Aa en Maas werkt in fases aan beekherstel en de realisatie van een ecologische verbindingszone. In de eerste fase is circa 3,4 km uitgewerkt in het projectplan. Het traject van deze fase is opgedeeld in 4 deeltrajecten: Oostappen, Oostappensedijk, Haamakkers en Busserdijk. Fase 1 start bij de A67, loopt tot de oostkant van De Berken en is inmiddels uitgevoerd. Fase 2 betreft het gebied tussen de A67 en de Berken. De uitvoering van deze fase staat gepland vanaf 2018.

Kaarten met trajecten en fase project Astense Aa 

Status en planning

Fase 1

Fase 1 is reeds uitgevoerd en in augustus 2013 opgeleverd. Op dit traject heeft de Astense Aa weer een meanderende loop, die duidelijk zichtbaar zijn  op de luchtfoto's die zijn genomen. Cultuurhistorische elementen behouden, zoals een oud molenwiel. Enkele stuwen in de beek zijn verwijderd, zodat vissen de beek op kunnen zwemmen. De omgeving van de beek is ingericht met poelen, bosjes en graslanden. Dieren als libellen en salamanders kunnen hier van profiteren. De recreatieve functie van het gebied is ingevuld door de aanleg van een wandelpad, enkele pleisterplaatsen en het plaatsen van informatieborden. 

Met aangrenzende agrariërs is tenslotte een pilot peilgestuurde drainage uitgevoerd. Dit geeft de agrariërs meer mogelijkheden om het watersysteem op de eigen percelen te sturen en water blijft zo langer beschikbaar.

Om de herinrichting mogelijk te maken is in totaal 24 hectare grond in het gebied van eigenaar gewisseld. Van 24 hectare is ongeveer 7,5 hectare aan de beek komen te liggen en ongeveer 16,5 hectare naar agrariërs teruggegaan voor agrarische structuurverbetering.

De Astense Aa is weer een slingerende beek

Fase 2

In afwachting op de ontwikkelingen rondom een landgoed nabij de Astense Aa, staan de werkzaamheden van het kavelruilproject op dit moment op een laag pitje. Naar verwachting wordt eind 2016 gestart met de planvorming van de tweede fase.

Contact

Projectleider fase 1:  Ingrid Rijkers, T. (073) 615 8269, E. irijkers@aaenmaas.nl

Grondverwerving fase 1: Jurgen van Limpt, T. (073) 615 8213, E. jvanlimpt@aaenmaas.nl.

Samenwerkingspartners