Wateroverlast mei - juni 2016

Van eind mei tot eind juni 2016 viel extreem veel neerslag in het beheergebied van waterschap Aa en Maas. Dit leidde tot wateroverlast in de omgeving van Cuijk, Boxmeer (District Raam), Deurne, Asten en Someren (District Boven Aa).

Verbetering watersysteem

Tijdens en na de wateroverlast ontvingen we veel suggesties voor verbeteringen van het watersysteem. Ook het waterschap zelf liep tegen situaties aan die verbeterd kunnen worden. Sommige verbeteracties zijn eenvoudig door te voeren. Het waterschap doet een check of een actie effectief is, geen nadelige effecten heeft voor anderen en of de kosten acceptabel zijn. Als dat zo is, voeren we de acties zo mogelijk nog voor het einde van 2016 uit. Dit gaat bijvoorbeeld om het aanpassen van een duiker. Voor meer ingewikkelde acties, waar meerdere belangen spelen, is goede afstemming nodig met alle belanghebbende partijen om tot een goede oplossing te komen. Hiervoor zetten we het proces van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) in.

In het feitenrapport staat wat het waterschap heeft gedaan om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. De overzichtskaart schadeclaims op pagina 34 is moeilijk leesbaar. U kunt een duidelijker exemplaar downloaden onderaan deze pagina.

Terugblik hoorzitting wateroverlast

Op 14 september 2016 vond een hoorzitting plaats over de wateroverlast in mei en juni. Een afvaardiging van het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas ontving deze avond inwoners, bedrijven en overheden die hun ervaringen en aanbevelingen voor de toekomst met het bestuur wilden delen. Het verslag van de hoorzitting kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Zoals door enkele insprekers opgemerkt is, hebben we in het feitenrapport niet tot in de detail de problematiek voor ieder schadegeval kunnen uitwerken. Dat neemt niet weg dat waterschap en getroffene daarover wel met elkaar in detail in gesprek moeten. Op dit moment voert het waterschap analyses uit van de werking in diverse stroomgebieden Daarbij kijken we naar het effect van het maaien, peilbeheer en de (her)inrichting van beken. Met die informatie en met de informatie van mensen die wateroverlast ervaren hebben, werken we aan een gezamenlijke probleemanalyse en verkennen we de mogelijke oplossingen. Daarbij maakt het waterschap graag en dankbaar gebruik van de lokale kennis van agrariërs.

Afhandeling meldingen/klachten en schadeclaims

Aanvraag schadevergoeding

Het waterschap heeft de zorgplicht om voldoende bescherming te bieden tegen wateroverlast. Hiervoor zijn normen vastgelegd in de provinciale Verordening water. Voor, tijdens en na de wateroverlast heeft het waterschap er alles aan gedaan om de wateroverlast te beperken. Toch kunt u schade hebben door de wateroverlast. Als u schade heeft en u bent van mening dat dit door foutief handelen van het waterschap komt, dan kunt u een schadeverzoek indienen. Vul hiervoor het schadeformulier in. Hoe duidelijker en uitgebreider u ons informeert, hoe sneller de afhandeling verloopt. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@aaenmaas.nl of per post versturen naar Waterschap Aa en Maas, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Proces schadevergoeding

De weerssituatie in mei en juni was zeer extreem, het aantal claims is hoog en iedere claim behandelen we afzonderlijk. Dit betekent dat medewerkers van het waterschap bij iedere indiener persoonlijk op bezoek gaan en van iedere kwestie zorgvuldig een opnamerapport maken. Ruim 90% van de claimanten is al bezocht, overige bezoeken zijn of worden gepland. Op basis van het opnamerapport beoordeelt het waterschap of het aansprakelijk is voor de door u geleden schade. Vanwege de grote hoeveelheid claims duurt het opstellen van de opnamerapporten en het beoordelen van de aaprakelijkheid enkele maanden. Hebt u voor 1 augustus 2016 een schadeclaim ingediend? Dan streven we ernaar om deze voor 1 december 2016 te beoordelen. Lukt dit niet, dan laten wij u dat weten. Schadeclaims boven €50.000,- worden beoordeeld en afgedaan door onze verzekeraar. Bekijk de infographic schadeafhandeling of download de infographic onderaan deze pagina.

Behandeling eerste 40 schadeclaims

Inmiddels zijn de eerste 40 schadeclaims door het waterschap beoordeeld. U leest er hier meer over.

Bezwaarprocedure

Tegen de toe- of afwijzing van de schadeclaim is geen bezwaar mogelijk. Het is namelijk geen bestuursrechtelijke procedure maar een civielrechtelijke procedure. De claimant kan wel reageren. Dit kan voor het waterschap aanleiding zijn om de situatie opnieuw te beoordelen. Indien de claimant opnieuw een afwijzing krijgt en het hier niet mee eens is, kan hij/zij zich wenden tot de burgerlijke rechter en het waterschap dagvaarden.

Lees voor meer informatie over de behandeling van schadeclaims de folder schadeclaims.

Wie doet wat? Verdeling watertaken gemeente, waterschap en huis-/grondeigenaren

Hoe ontstaat wateroverlast door regen?

Bij veel regen kan het riool vol raken. Dan kan de riolering het water niet snel genoeg afvoeren naar de rioolwaterzuivering. Putdeksels kunnen dan door de waterdruk omhoog gedrukt worden. Dan vindt ‘overstort’ plaats. Dan komt, vanuit het riool, het teveel aan regenwater (vermengd met afvalwater) direct in de omgeving terecht, bijvoorbeeld op straat. Dit kan leiden tot verkeersoverlast, vooral in steden. In gebieden waar minder verharding (bijvoorbeeld asfalt) voorkomt, gebeurt dit minder snel omdat de regen in de grond kan zakken. Wateroverlast door regenval kan ook ontstaan doordat sloten en vijvers overstromen. Of doordat het regenwater op straat blijft staan.

Hoe spelen waterschap en gemeente in op de klimaatsverandering?

Waterschappen investeren miljoenen in het klimaatbestendig maken van het watersysteem. Ze vergroten de capaciteit van pompen en gemalen, zodat die meer water kunnen verwerken. Bestaande stuwen passen ze aan om regenwater langer vast te houden. Daarnaast maken waterschappen ruimte voor water in de vorm van waterberging en bredere of diepere sloten, beken en rivieren.

Wat doet het waterschap tegen wateroverlast?

De gemeente, het waterschap en huiseigenaren zijn samen verantwoordelijk om wateroverlast tegen te gaan. Wie doet wat?

Het waterschap is verantwoordelijk voor de bestrijding van wateroverlast buiten de woonkernen. Soms ook binnen de woonkernen als oppervlaktewater de overlast veroorzaakt of als het waterschap de watertaken van de gemeente in de woonkern heeft overgenomen. Het waterschap zorgt voor:

•    Regenwater afvoeren vanaf de plaats waar het valt. Dit kan via het watersysteem of via de riolering. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer via de riolering.

•    Waterbergingsgebieden inrichten buiten de bebouwde kom. Hier kan overtollig water naartoe stromen zodat bewoonde gebieden niet te maken krijgen met wateroverlast.

•    Bij extreem veel regen kan het waterschap een overschot aan water wegpompen naar bijvoorbeeld een kanaal of rivier.

 

Wat doet de gemeente tegen wateroverlast?

De gemeente, het waterschap en huiseigenaren zijn samen verantwoordelijk om wateroverlast tegen te gaan. Wie doet wat?


Als het riool niet goed werkt en dit zorgt voor wateroverlast in bebouwd gebied, dan is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. De gemeente zorgt voor:

•    Tijdelijke berging van overtollig regenwater, bijvoorbeeld in een lager gelegen parkje.

•    Regenwater tijdelijk vasthouden op de plaats waar het valt, zodat het niet direct in de riolering komt. Bijvoorbeeld in een wadi. Hier kan regenwater van straten en daken de grond in zakken. Zo vormt het water geen belasting voor het riool.

•    Vijvers om regenwater (van parkeerplaatsen bijvoorbeeld) op te vangen.

•    Ondergrondse regenwaterberging

•    Het opvangen van regenwater op straat. Sommige gemeenten plaatsen hiervoor extra hoge stoepranden.

•    Afkoppelen van regenwater. Regenwater stroomt dan niet het riool in, maar gaat rechtstreeks naar vijvers en sloten.

•    Voorkomen of beperken van nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

•    Aanpassingen van het rioleringsstelsel om wateroverlast te voorkomen. Deze aanpassingen zijn door de gemeente formeel geregeld in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

 

Wat kunt u zelf doen?

Grondeigenaren/-gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwatering van het perceel. Het waterschap beheert en onderhoudt de hoofdwaterlopen. De grondeigenaren/-gebruikers zorgen dat de b- en c-waterlopen in goede staat blijven. Bijvoorbeeld door de verwijdering van afval en schadelijke begroeiing maar ook het op afmetingen houden van de waterloop.

Huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor het waterdicht maken en houden van de kelder. En hij/zij is verantwoordelijk wanneer water in de tuin blijft staan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een hoge grondwaterstand of na hevige regenval. Buiten de perceelgrens is de gemeente verantwoordelijk.

 

Wat kunt u doen tegen wateroverlast?

•    Zorg voor begroeiing op daken.

•    Vang regenwater op in een regenton en hergebruik dit.

•    Wie de tuin wil verharden, kan dit het beste doen met behulp van tegels die regenwater doorlaten, zogenaamde infiltratietegels.

•    Koppel regenwater af zodat het niet naar het riool loopt, maar in de grond kan zakken.

•    Houd de dakgoot schoon, zodat het water bij een harde bui niet over de gootrand langs het huis loopt. En maak de goot eventueel breder zodat er meer water in kan.

•    Zorg voor een drempel voor de oprit om de garage droog te houden.

•    Maak de kelder en kruipruimte waterdicht.

•    Gaat u een huis bouwen? Zorg dat het huis hoger ligt dan de tuin.

Wilt u samen met anderen maatregelen treffen tegen wateroverlast? Dan kunt u subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.aaenmaas.nl/klimaat

 

Wie betaalt wat?

Informatie over de waterschapsbelasting vindt u op onze website.