Klimaatverandering heeft consequenties voor watersysteem

25 juli 2016 De afgelopen jaren zien we steeds vaker gewasschade optreden door hevige neerslag tijdens het groeiseizoen. De situatie in juni is hier een voorbeeld van. Maar ook de afgelopen jaren deden zich problemen voor (onder andere bij de waterschappen Brabantse Delta, Rivierenland en Peel en Maasvallei en op kleinere schaal bij Aa en Maas).

Klimaatdeskundigen geven aan dat de verandering van het klimaat een trend is die zal doorzetten. Er zal steeds vaker en heftiger wateroverlast optreden. Maar de verwachting is ook dat zich steeds vaker extreme droogte zal voordoen. Mogelijk ook zulke droge situaties dat beregening geen uitkomst meer biedt.

Deze extreme situaties vragen om maatregelen zoals meer ruimte voor beken en sloten om water te kunnen bergen en afvoeren, meer ruimte in en om bebouwd gebied om water op te vangen, inzet op bodemverbetering, maar ook om slimme keuzes over welke gewassen je waar teelt.

Op dit moment zijn we de wateroverlast van de afgelopen periode aan het evalueren en aan het bekijken welke verbeterpunten we kunnen oppakken. Maar dat kunnen we niet alleen. De komende periode moeten waterschap, agrarische sector en andere betrokken partijen met elkaar om de tafel om te komen tot tot een een robuuster watersysteem. Een systeem dat zowel in droge als in natte tijden goed functioneert. Met als doel het zoveel mogelijk beperken van wateroverlast of -tekort bij extreem weer.