Lambert Verheijen


Contact

De heer L.H.J. (Lambert) Verheijen

Lambert Verheijen
Functie
Dijkgraaf
E-mail
lverheijen@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

 • Lid hoofdbestuur Het Groene Woud (Onbezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen KWH Water BV (Bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen van de Koninklijke Smals n.v. (Bezoldigd)

Wat doe ik?

Als dijkgraaf ben ik voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Ik ben geen lid (en heb  geen stemrecht) van het algemeen bestuur, maar wel van het dagelijks bestuur. Mijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester. Een dijkgraaf wordt voor een termijn van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd.

Ik vertegenwoordig het waterschap in externe contacten (overleggen, bijeenkomsten en vergaderingen). Ik ben bevoegd namens het waterschap verplichtingen aan te gaan, bijvoorbeeld door het tekenen van notariële akten en overeenkomsten.

Portefeuille

 • Dijkgraaf
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Bestuurlijke organisatie en verkiezingen
 • Personeel en organisatie (incl. georganiseerd overleg)
 • Bestuurlijke coördinatie planvorming: WBP, KRW, DHZ, Deltaprogramma
 • Calamiteitencoördinatie
 • Repressieve handhaving (uitvoering)
 • Concern control
 • Klachtenafhandeling
 • Communicatie en externe betrekkingen
 • Plannen van derden (strategisch)

Externe Vertegenwoordiging

 • Lid Algemene ledenvergadering UvW
 • Lid Uniecommissie CBCF
 • Lid Uniecommissie Internationale Zaken (CINTER)
 • Lid stuurgroep Natura 2000 Peelvenen
 • Lid stuurgroep Howabo
 • Lid stuurgroep Delta Maas
 • Lid stuurgroep Zoet Water
 • Lid en DB-lid van de Bestuurlijke Regiegroep (BRG) Noordoost Brabant
 • Lid bestuur Stichting Agrifood Capital
 • Lid Provinciale Omgevingscommissie (POC)
 • Voorzitter Platform duurzame leefomgeving
 • Voorzitter bestuur NBWB
 • Vice voorzitter RBOM