Ernest de Groot


Contact

De heer E.H.J.M.(Ernest) de Groot

Functie
Lid dagelijks bestuur
E-mail
edegroot@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties:

  • Adviseur RO Landschap, Uden (Bezoldigd ZZP invulling)
  • Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap, Haaren (Onbezoldigd)
  • Lid Raad van Advies IVN Noord-Brabant, IVN Consulentschap Noord
  • Brabant, Tilburg (Onbezoldigd) Secretaris Stichting Vrijw.
  • Landschapsbeheer Uden, Uden (Onbezoldigd)
  • Voorzitter Fiets-Forum Uden, Uden (Onbezoldigd)

Portefeuille:

  • 1e Loco dijkgraaf
  • Alle waterschapsprojecten/- projectplannen Raam en Hertogswetering
  • Recreatie en recreatief medegebruik
  • Beekherstel beleid
  • Stedelijk waterbeheer en afkoppeling
  • Waterkwaliteit stedelijk gebied
  • Waterkwaliteit landelijk gebied
  • Peelvenen
  • Versterken vismigratie
  • Vergunningverlening waterwet + RWZI
  • Watertoets ruimtelijke plannen
  • Vergunningenbeleid keringen
  • Natte natuurparels, s+g, Hoge Raam, Wijbosch, Peelvenen
  • Duurzaam bodembeheer + schaliegas
  • Natuurvriendelijke oevers
  • Gemeentelijke waterplannen
  • Regioportefeuille Boven Aa

Externe vertegenwoordiging:

  • Stuurgroep GOL
  • Uniecommissie Watersystemen (CWS)
  • Regio Noord Oost
  • Bestuurscommissie Peelvenen
  • Lid NBWB Brabant Water + ZLTO
  • Plv Uniecommissie Waterkeringen
  • Lid stuurgroep Howabo
  • Lid stuurgroep Maashorst
  • Lid stuurgroep Strabrechtse Heide
  • Lid stuurgroep IGP Maasheggen
  • Lid bestuurlijke adviesgroep Vlijmens Ven/Moerputten
  • Lid overlegorgaan Grootte Peel
  • Lid bestuur NBWB
  • Lid bestuurscommissie Peelvenen
  • Lid adviescommissie Sang en Goorkens
  • Lid stuurgroep Wijboschbroek
  • Lid stuurgroep Smakterbroek
  • Lid Uniecommissie Bouwen met Natuur
  • Voorzitter stuurgroep Astense Aa
  • RRO Noord Oost
  • BO water de Peel