Bronbemaling: heb je een vergunning nodig?


Bij het uitvoeren van een bronbemaling, bouwputbemaling of sleufbemaling gelden verschillende verplichtingen. Die zijn afhankelijk van omstandigheden zoals de duur van de werkzaamheden, de hoeveelheid water die je onttrekt en de locatie. Je moet sowieso de start en einde van jouw lozing aan ons doorgeven. Zorg ervoor dat je niet meer grondwater onttrekt dan je nodig hebt om jouw werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Onze regels in één stroomschema

Doorloop het stroomschema voor lozen en onttrekken van (grondwater). Je ontdekt wat je wel en niet hoeft te doen. Heb je dan vragen? Lees dan deze informatiepagina.

Doorloop het stroomschema lozen en onttrekken (pdf, 138 kB)

Regels onttrekken grondwater bij een bronbemaling

De volgende regels gelden bij het onttrekken van grondwater bij een bronbemaling.

De bronbemaling duurt maximaal vijf dagen

Duurt de bronbemaling maximaal vijf dagen op één plaats én bedraagt de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer dan 70 m3 per uur? Dan hoef je geen vergunning aan te vragen voor het onttrekken van grondwater.

De bronbemaling duurt langer dan vijf dagen

Duurt de bronbemaling langer dan vijf dagen op één plaats én voldoe je aan de onderstaande voorwaarden. Dan hoef je geen vergunning aan te vragen voor het onttrekken van grondwater. Als je niet aan één van de voorwaarden voldoet, moet je wel een vergunning aanvragen bij het omgevingsloket.

  • De te onttrekken hoeveelheid grondwater bedraagt niet meer dan 50.000 m3 per maand.
  • De onttrekking duurt niet langer dan 6 maanden.
  • Let op: ligt de locatie in een beschermd gebied? Dan moet aan een derde voorwaarde voldoen: het onttrokken grondwater wordt volledig teruggebracht in de bodem.

Regels lozen van bronneringswater

De volgende regels gelden bij het lozen van bronneringswater in beken, sloten of vijvers (oppervlaktewater).

Je loost het bronneringswater met een maximale hoeveelheid van 100 m3 per uur.

Dan moet je dit altijd melden bij het omgevingsloket en moet de lozing aan de eisen uit het Besluit lozen buiten inrichtingen/Activiteitenbesluit (BLBI) voldoen:

  • De hoeveelheid onopgeloste stoffen is in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter.
  • Als gevolg van het lozen treedt geen visuele verontreiniging op.

Doe een melding bij het omgevingsloket

Ook moet je de start en einde van je lozing aan ons doorgeven.

Doorgeven start en einde lozing

Je loost het bronneringswater met meer dan 100 m3 per uur.

Dan moet je een watervergunning aanvragen en voldoen aan de eisen uit het Besluit lozen buiten inrichtingen/Activiteitenbesluit (BLBI). Je hoeft niet meer apart de start en einde van de lozing aan ons door te geven.

Vraag een vergunning aan bij het omgevingsloket

Wil je lozen op het riool?

Neem dan contact op met de gemeente. En meld de start en einde van je lozing bij ons.

Doorgeven start en einde lozing

Vergunning aanvragen of melding doen?

Je weet nu of je een watervergunning moet aanvragen of dat een melding Besluit lozen buiten inrichtingen/ Activiteitenbesluit volstaat. Om een vergunning aan te vragen of een melding te doen kun je terecht bij het Omgevingsloket Online. Een kleine tip vooraf. Een vergunningaanvraag voor de hoeveelheid bronneringswater valt onder ‘Het brengen van water in een oppervlaktewater’. Voor kwaliteit is dit ‘Het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam’. Beide activiteiten kun je in één aanvraag doen.

Vraag een vergunning aan of doe een melding bij het omgevingsloket

Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333