Bronbemaling (bronneren)


Wil je grondwater onttrekken en lozen via bronbemaling, bijvoorbeeld omdat je bouwput droog wil houden tijdens werkzaamheden? Dan hangt het onder andere van de duur van de werkzaamheden, de hoeveelheid water die je onttrekt en de locatie af of dit is toegestaan, of er een vergunning nodig is of dat er andere regels gelden. Je moet sowieso altijd de start en einde van je werkzaamheden melden.

Regels bij bronbemaling (bronneren)

Bij een bronbemaling moet je er altijd voor zorgen dat de verlaging van de grondwaterstand, de hoeveelheid en de duur van de onttrekking niet meer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk. Daarnaast gelden de volgende regels:

Onttrekken van grondwater

De volgende regels gelden bij het onttrekken van grondwater bij een bronnering.

De bronbemaling duurt maximaal vijf dagen

Als de bronbemaling maximaal vijf dagen duurt, dan is het onttrekken van het grondwater toegestaan. Wel moet de bronbemaling dan aan de volgende voorwaarde voldoen:

  • De te onttrekken hoeveelheid grondwater bedraagt niet meer dan 70 m3 per uur.

De bronbemaling duurt langer dan vijf dagen

Als de bronbemaling langer dan vijf dagen duurt, is het onttrekken van grondwater toegestaan als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

  • De te onttrekken hoeveelheid grondwater bedraagt niet meer dan 50.000 m3 per maand.
  • De onttrekking duurt niet langer dan 6 maanden.

Ligt de locatie in een beschermd gebied?

Dan moet je aan een derde voorwaarde voldoen:

  • Het onttrokken grondwater wordt volledig teruggebracht in de bodem.

Lozen van bronneringswater

Bij het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater moet je voldoen aan lozingseisen uit het Activiteitenbesluit of het Besluit lozen buiten inrichtingen (kwaliteit).

Vergunningencheck

Wil je weten of je een vergunning nodig hebt? Of wil je een vergunning aanvragen? Dat kan via het omgevingsloket. Een kleine tip vooraf. Een vergunningaanvraag voor de hoeveelheid bronneringswater valt onder ‘Het brengen van water in een oppervlaktewater’. Voor kwaliteit is dit ‘Het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam’. Beide activiteiten kun je in één melding doen.

Naar het omgevingsloket

Wil je lozen op het riool?

Neem dan contact op met de gemeente.

Melden start en einde werkzaamheden

Ga je bronneringswater onttrekken en/of lozen? Dan ben je verplicht dit altijd te melden 3 werkdagen vóór aanvang van de lozing én binnen 3 werkdagen na beëindiging van de lozing. Dat kan met onderstaand formulier.

Melden start en einde werkzaamheden bronbemaling

Alle regels op een rij

Op de website Brabant Keur staan alle regels op een rij, bijvoorbeeld voor alle verrichten rondom grondwater, het lozen en onttrekken van water. Door het beantwoorden van een aantal vragen zie je precies wat er van toepassing is in jouw situatie.

Naar Brabant Keur

Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-615 83 33