Naar een duurzaam waterschap


Als waterschap staan we midden in de samenleving: elke dag leveren we maatschappelijke waarde door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. Hierbij hebben we voortdurend oog voor de wereld om ons heen, voor het klimaat dat verandert en voor hoe het slimmer en energie neutraler kan. Zo groeien we door naar een duurzaam waterschap.

Het belang van een duurzaam waterschap

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn geen onderwerpen die we ‘even erbij doen’. Ze zitten in het hart van onze organisatie. Zo waren we in 2008 het eerste waterschap in Nederland dat duurzame oplossingen bedacht voor onze rioolwaterzuiveringen met De Energiefabriek. Samen met belanghebbenden en partners kijken we continu naar verbeteringen voor milieu, klimaat en kwaliteit.

Dit doen we niet voor niets. Zowel onze leefomgeving als het klimaat veranderen, met alle gevolgen van dien. We nemen een voortrekkersrol om klimaatverandering en de gevolgen ervan te beperken. Hierbij werken we volop samen met andere waterschappen, overheden, bedrijven, inwoners en andere partners en committeren we ons aan (inter)nationale en regionale akkoorden en overeenkomsten, zoals de Duurzame investeringsagenda en de Global goals for Sustainable Development van de Verenigde Naties, de green deal energie, het grondstoffenakkoord en de Unie. We doen al veel, maar blijven voortdurend werken aan verbeteringen. De gemaakte afspraken in het landelijke klimaatakkoord zijn leidend en we zijn actief deelnemer binnen de Regionale Energie Strategieën in zowel Noordoost-Brabant als Zuidoost-Brabant.

Onze thema’s en doelen rondom duurzaamheid

We hebben gekozen voor een aantal thema’s en doelen rondom duurzaamheid, zoals:

  • Voor MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen) en Duurzaam GWW (Grond Weg en Waterbouw) zetten we belangrijke stappen met een gezamenlijk actieplan van de Brabantse waterschappen.
  • In mei 2019 ondertekenden we de Green Deal Aquathermie. Samen met 35 andere partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven, brengen we de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie (thermische energie uit water) gebouwen te verwarmen of te koelen.
  • We hebben als waterschap de ambitie om in 2030 zo veel mogelijk energieneutraal zijn. Om dit te bereiken realiseren we bijvoorbeeld grootschalige zonneweides (ongeveer 10.000 panelen) bij onze zuiveringen en breiden we het aantal waterkrachtcentrales uit.
  • Op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties halen we nu al waardevolle grondstoffen uit afvalwater en hergebruiken. Dit ‘circulaire gedachtengoed’ willen we verder uitbreiden, bijvoorbeeld door bij renovatie en nieuwsbouw materialen te hergebruiken.
  • In het bestuursakkoord van 2019 hebben we vastgelegd dat er een duurzaamheidsfonds komt, dat we een plan van aanpak voor klimaatneutraliteit ontwikkelen en dat we actief de uitstoot van CO2 gaan beperken.
  • Samen met onze partners werken we toe naar een klimaatrobuust watersysteem om een antwoord te hebben op de klimaatverandering. Een voorbeeld is het Deltaplan Hoge Zandgronden.
  • We hebben veel aandacht voor het verbeteren van waterkwaliteit en voor bijvoorbeeld de effecten van medicijnresten in ons water.
  • We stimuleren initiatieven die bijdragen aan bijvoorbeeld groenere wijken, tuinen, daken en schoolpleinen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij alles wat we doen zoeken we steeds naar de goede balans tussen de sociale kant (mensen), de ecologische randvoorwaarden (planeet) en economische principes (profit). Dat betekent concreet dat we:

Vragen? Wij helpen je graag!