Windinitiatief bij rioolwaterzuivering Haps


Duurzaamheidsdoelstelling Aa en Maas

Het Rijk heeft in 2019 het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarin staat dat alle overheidsorganisaties in Nederland de CO2-uitstoot moeten verminderen en over moeten stappen op duurzame energieopwekking.

Wij delen deze ambitie. Daarom zetten wij ons ervoor in om op onze eigen locaties in 2030 net zoveel duurzame energie te produceren als we gebruiken. Dit doen we onder andere door het plaatsen van zonnepanelen op alle mogelijke locaties. Maar dat is niet genoeg om die doelstelling te halen. Daarom verkennen we ook de mogelijkheden voor windenergie.

Verkenning

Tijdens een eerste verkenning hebben we op hoofdlijnen onderzocht waar een windproject mogelijk is. Daarbij is gekeken naar verschillende aspecten, zoals beschikbare ruimte, effecten op de omgeving en financiële en technische haalbaarheid.

Hieruit blijkt dat het plaatsen van vier windmolens bij de rioolwaterzuivering in Haps kansrijk is. De uitkomsten zijn gunstig genoeg om het project verder uit te werken. Omdat de verkenning nog op hoofdlijnen is, zijn aanvullende onderzoeken nodig om te bepalen of en hoe de windmolens hier geplaatst kunnen worden.

Windinitiatief Haps

Nu de rioolwaterzuivering bij Haps in beeld is als kansrijke locatie, willen wij onze plannen goed afstemmen met de omgeving. Daarbij gaat het om waar de windmolens geplaatst worden, het aanvullend onderzoek van de effecten op de omgeving en het betrekken van de omgeving bij het initiatief.

Locaties windmolens

Op het terrein van de rioolwaterzuivering is plaats voor twee windmolens. De provincie Noord-Brabant stelt alleen als eis dat een windproject uit minimaal drie windmolens moet bestaan. Daarom kijkt het waterschap naar de mogelijkheid om op naastgelegen grond nog twee molens te plaatsen. Daarvoor voeren we op dit moment gesprekken met de grondeigenaren.

Aanvullend onderzoek

Voordat er voor het windproject een vergunning aangevraagd kan worden, is diepgaander onderzoek nodig. Sommige onderzoeken zijn wettelijk verplicht, andere onderzoeken zijn wenselijk om tot een goede inpassing te komen. Daarbij kijken we onder meer naar veiligheids- en geluidsnormen, radarstoring en inpassing in het landschap. Ook onderzoeken we de juridische en financiële mogelijkheden om meeropbrengst ten gunste van de omgeving te laten komen. Informatie over de voortgang en uitkomsten van onderzoek delen we in het participatietraject met de omgeving.

In gesprek met de omgeving

Wij vinden het belangrijk de planuitwerking intensief af te stemmen met de omgeving. Daarom organiseren we verschillende participatiemomenten, waarop iedereen die dat wil op een passende wijze mee kan praten: intensief als onze plannen je direct raken, minder intensief als je op hoofdlijnen geïnformeerd wil blijven.

Informatiesessies directe omgeving

Omdat de directe omgeving een ander belang heeft bij de bouw van windmolens op de rioolwaterzuivering, organiseren we voor deze groep bijeenkomsten met informatie over de laatste ontwikkelingen en waar vragen beantwoord kunnen worden. Wij begrijpen dat deze groep mensen zorgen kan hebben over het project. Daarom willen wij hen graag intensief betrekken.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit afgevaardigden van verschillende belangen: mensen met bijzondere kennis over het onderwerp of de omgeving en burgers die namens een speciaal belang spreken. In bijeenkomsten van de klankbordgroep bespreken we diepgaand de ontwikkelingen rond het project, de inzichten uit het onderzoek en de reacties vanuit de verschillende belangen.

Informatieavond breed publiek

Naast de informatiesessies voor de directe omgeving, organiseren we ook voor een bredere groep bewoners uit het Land van Cuijk twee informatieavonden. Hier geven we in zicht in de stand van zaken, lichten we de uitkomsten van het onderzoek toe

Kennistafel

Voor wie zich meer in de details wil verdiepen, organiseren we een kennistafel, bijvoorbeeld over de techniek, geluidsnormen, landschappelijke inpassing of participatiemogelijkheden. De onderwerpen staan nog niet vast. Tijdens de informatieavond kun je hiervoor suggesties doen.

Meerwaarde voor de omgeving

Met het plaatsen van vier windmolens wekken we meer duurzame energie op dan het waterschap nodig heeft voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Wat we overhouden leveren we terug aan het elektriciteitsnet. Met de vergoeding die we voor de teruggeleverde stroom ontvangen, willen we ook andere duurzame initiatieven steunen. We onderzoeken nu hoe dat het beste kan en welk soort projecten bijdragen aan een duurzame en leefbare omgeving. We horen ook graag welke ideeën jij daarover hebt.

Verdere procedure

Nadat de onderzoeken en het participatietraject zijn afgerond, maken wij de definitieve keuze om het windproject door te zetten of niet. Bij een positief besluit dienen we een aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de gemeente. De gemeente toetst deze vergunningaanvraag aan haar beleid en aan het bestemmingsplan/omgevingsplan. Als de gemeente voor dit project een vergunning afgeeft, bestellen we de windmolens en volgt de aanbesteding aan een partij dit de windmolens plaatst. We voorzien de realisatie van het windproject op zijn vroegst in het najaar van 2026.

Contact

Ernst-Jan Melisie

Ernst-Jan Melisie
Functie
Projectleider
Telefoon
06-22 05 59 23
E-mail
emelisie@aaenmaas.nl